Door op 7 juni 2017

Korendijkse motie zet samenwerkingsagenda 5 HW-gemeenten op losse schroeven.

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni werd het voorstel ‘Kennis te nemen van Harmonisatie-agenda’ besproken, zoals die de door de 5 gemeentebesturen in gezamenlijkheid is opgesteld. In die harmonisatie wordt allerlei beleid tussen de 5 gemeenten gelijk getrokken.

 

Het gaat daarbij vooral om zaken waarover geen grote politieke meningsverschillen bestaan (zoals bijvoorbeeld rampenbestrijding en preventie in het sociale domein), maar ook over het harmoniseren van personeelsbeleid, zodat personeel gemakkelijker in een andere gemeente kan bijspringen.

Kort voor aanvang van de vergadering ontvingen de overige raadsleden en het college per e-mail een motie die werd ingediend door CDA, GBK en SGP. Een inmiddels in Korendijk beruchte overvaltechniek.
Na een spreekronde ‘in eerste termijn’ stond voorzitter, burgemeester Servaas Stoop zeer uitvoerig stil bij de argumenten die tot deze harmonisatieagenda hebben geleid. Met name de acute problemen bij de uitvoering van gezamenlijk beleid van de 5 gemeentebesturen maken deze harmonisatie noodzakelijk. Kortgezegd bleven de indieners van de motie (allen tegenstanders van een bestuurlijke herindeling) daarna, tijdens een 103 minuten durend debat, bij hun mening dat het voorstel te veel vooruitliep op het besluit van de 1e en 2e kamer in deze.
In een ultieme poging de voorliggende motie door de indieners op een later moment zo nodig in te dienen dan wel op een aantal punten aan te passen, vroeg Jelle Stelpstra, fractievoorzitter van de PvdA, om een schorsing.
De door hem daarna ingediende voorstellen konden de indieners van de motie niet op andere gedachten brengen. De motie werd vervolgens aangenomen met een meerderheid van 8 tegen 5 stemmen.
Conclusie: de voorstanders van een versterkte samenwerking in Korendijk zijn vooralsnog niet bereid hieraan vorm te geven.

De 5 colleges stellen zich op het standpunt dat de voorgenomen maatregelen tot hun mandaat behoren en dat er voldoende momenten komen waarop de gemeenteraden formele besluiten kunnen nemen over de definitieve uitwerking van de voorstellen uit deze harmonisatie-agenda.

  Stelpstra is verbolgen over de motie.

“Elke serieuze vraag die ik stelde aan de indieners van de motie werd genegeerd. Zo werd door hen het beeld geschapen dat de gemeente het lokale subsidiebeleid zou harmoniseren. Onzin. Het gaat er alleen om dat de aanvragen voor organisaties die regionaal een subsidieaanvraag indienen, beter worden gestroomlijnd. Een heel mooie maatregel voor allerlei maatschappelijke organisaties, die nu de nek wordt omgedraaid. Ook kwam er geen enkel antwoord op mijn vraag hoe wij personeelsproblemen gaan oplossen, als we dat niet via een harmonisatie aanpakken. Heel teleurstellend.”

Vooralsnog is het overigens niet duidelijk wat de colleges met deze motie zullen doen.

De motie leest u hier.
En het raadsvoorstel kunt hier vinden.

Het debat kun u terugluisteren via deze link (agendapunt 9.1).