6 maart 2017

De burgerpeiling over de gemeentelijk herindeling van Hoeksche Waard

Er is veel te doen rondom het provinciebesluit tot bestuurlijke herindeling van de Hoeksche Waard. Er bereiken ons veel vragen over deze peiling. De burgerpeiling wordt op 15 maart a.s. gehouden in de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk.

 

 

Hoewel de PvdA Hoeksche Waard in het verleden veel heeft gepubliceerd over het herindelingsdossier en van meet af aan een overtuigd voorstander van een herindeling is,  kunnen wij ons voorstellen dat u het spoor een beetje bijster bent.

De PvdA Hoeksche Waard is geen voorstander van de burgerpeiling. Deze peiling is zinloos, te laat en een verspilling van gelden. De meerderheid van de Gemeenteraden in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk heeft toch besloten om de burgerpeiling op 15 maart door te laten gaan.
Het bijzondere aan dit besluit is dat eerder, tijdens het Onderzoek Bestuurlijke Toekomst,  de zogenaamde stuurgroep, die bestond uit alle fractievoorzitters van alle gemeenten in de Hoeksche Waard, unaniem tegen een burgerpeiling hebben gestemd.
De suggestie dat de uitkomst van de burgerpeiling de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer zou kunnen beïnvloeden is uit de lucht gegrepen. Het parlement toetst slechts de zorgvuldigheid waarmee de provincie het proces van de zogenaamde ARHI-procedure heeft doorlopen.

De ‘liefhebber’ verwijzen wij naar de de speciale website van de provincie over dit onderwerp (klik hier).

Wij willen u hier geen uitgebreide beschouwing geven op het achterliggende traject.
(Wilt u onze eerdere artikelen over dit onderwerp nog eens rustig teruglezen dan vindt u deze hier in chronologische volgorde.)

Nut en noodzaak voor een ferme stap voorwaarts zijn onomstotelijk aangetoond. De Hoeksche Waard mist de slagkracht en neemt zichzelf in de houdgreep. U kunt uzelf ervan vergewissen dat eerst de gemeenteraden (2013 – 2015) en daarna de provincie een adequaat, zorgvuldig en integer traject hebben gevolgd. Een evenwichtig en onderbouwd pakket aan documentatie is beschikbaar en heeft onze volle instemming.

De Hoeksche Waard staat werkelijk op een belangrijk kruispunt, in de keuze naar een duurzame toekomst. Eenduidigheid is er in de Hoeksche Waard niet, hoewel velen (waaronder het personeel van de gemeenten) snakken naar duidelijkheid. De toekomst van de Hoeksche Waard laat zich overigens niet vangen in 1 simpele vraag: Bent u voor of tegen een fusie van de 5 gemeenten? De HW verdient werkelijk meer! Er is een robuust antwoord nodig op de vraag: Waar wordt de Hoeksche Waard en haar inwoners sterker van en hoe houden wij de kernen vitaal? Is dat door herindelen of versterkt samenwerken?
Wij begrijpen terdege het dilemma waar u nu voor staat. Wij zullen u op weg helpen aan de hand van enkele kernwoorden:

  1. Flexibiliteit: 1 gemeente met 1 ambtelijke organisatie is vele malen flexibeler dan 6 (!) afzonderlijke bestuursorganen.
  2. Complexiteit: bij samenwerking blijft de diffuse en stroperige bestuursstructuur aanwezig, bij herindeling is gewoon duidelijk wie de beslissingen neemt.
  3. Historie: De afgelopen 10 jaar laten onomstotelijk zien, dat diverse pogingen om de samenwerking naar een hoger plan te tillen, hopeloos zijn gestrand. De tijd van onderzoeken en pilots is wat ons betreft echt voorbij. Wij investeren vanaf nu alleen maar in een slagvaardig bestuur.
  4. Draagvlak: er wordt gesteld dat er weinig draagvlak is voor herindeling, maar deze steunpilaar ontbreekt geheel voor een succesvolle samenwerking!! Dat moet minstens voor 80-90 % ondersteund worden voor een succes. En dat is niet het geval.
  5. Duurzaam: wij durven te stellen dat we over 5-10 jaar opnieuw discussie over slagkracht zullen hebben als we versterkt gaan samenwerken. Bij 1 gemeente hebben we geen discussies meer over vorm, maar debatteren we op inhoud en beleid.

Na het besluit van de provincie tot herindeling op 22 februari jl. moeten we direct aan de slag met het betrekken van onze inwoners bij het vormgeven van de nieuwe gemeente. Kernenbeleid, de betrokkenheid van inwoners bij het bestuur en maatwerk voor de eigenheid en identiteit van de dorpen zijn hierbij heel belangrijk. Ook Gedeputeerde Staten hebben reeds toegezegd bij deze uitdagingen actief terzijde te staan. Dat hebben wij in de oren geknoopt en wij zien goede mogelijkheden en hebben ook de uitdrukkelijke wens om hier invulling aan te geven.

Met instemming hebben wij gelezen dat de ingangsdatum van de herindeling door de provincie is gesteld op 01-01-2019.

Er is werk aan de winkel, maar wij zijn ervan overtuigd dat de gemeenten met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven en de provincie (in die volgorde) schouder aan schouder zullen staan om samen te bouwen aan een krachtige gemeente Hoeksche Waard.
Wij hopen u hiermee bouwstenen te hebben gegeven om een gewogen en een kordate keuze bij de burgerpeiling te nemen en de juiste weg in te slaan.

De Hoeksche Waard is het meer dan Waard.

Kies VOOR herindelen.

Het bovenstaande is de mening van 52 van de 83 (= 63%) Hoeksche Waardse raadsleden.

Hieronder het stemoverzicht per politieke partij en per fractie:


De afgelopen periode publiceerden wij op deze site een aantal korte fabels en feiten. Wij hebben deze voor u hier nog eens gebundeld.

De provincie plaatste op 1 maart jl. een (dubbele) paginagroot artikel waarin zij nog eens helder uiteen zette waarom de herindelingsknoop uiteindelijk is doorgehakt.

Klik hier voor een beter leesbare versie.