Zorgen om bouwverkeer windturbines aan het Spui

14 februari 2018

De fracties van VVD, GL en PvdA in Korendijk maken zich grote zorgen over al het transport dat nodig is om de windturbines aan het Spui te gaan bouwen. Hoewel in het verleden regelmatig naar voren is gebracht dat dit vervoer over water zou kunnen plaatsvinden, gaan inmiddels geruchten dat dit toch over de weg zal plaatsvinden.

Vervoer van de enorme bouwmaterialen over de weg heeft onmiskenbaar nadelige gevolgen voor de aanwonenden van de dijken en heeft grote kans op schade aan wegen en woningen.

VVD, GL en PvdA hebben dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Korendijk om te achterhalen wie verantwoordelijk is en hoe we die instantie zo goed mogelijk kunnen beïnvloeden.

Het is maar zeer de vraag of de gemeente Korendijk hierover zelf zeggenschap heeft. Wij zijn dan ook druk bezig om ook informatie los te krijgen bij onze vertegenwoordigers in het waterschap en bij de provincie en om ook hen onze zorgen duidelijk te maken.

Via ons PvdA statenlid Willem Minderhout ontvingen we onderstaande reactie van gedeputeerde Han Weber op onze vragen over het transport voor de bouw van windturbines.

Ik heb begrepen dat jij een vraag had over te transport vd windmolen tbv windpark Korendkijk. Ik heb in huis gevraagd wat daarvan bij ons bekend is en wat onze rol daarbij is. Ik kreeg het volgende mee:
De verantwoordelijkheid in de bouw- en aanlegfase ligt bij de exploitant. Nadat de fundering gereed is kan een windturbine in enkele dagen worden opgebouwd. Het transport voor de bouwfase zal naar verwachting in enkele dagen (meestal ’s nachts) plaatsvinden. De werkzaamheden op de locatie zullen met het waterschap worden afgestemd en zo nodig worden voorzieningen voor het bouwverkeer aangebracht.

In de voorbereiding van de daadwerkelijke bouw van het windpark wordt een transportplan opgesteld, waarin het wegennet tussen de productielocatie en de bouwplaats in detail in beeld wordt gebracht (o.a. de breedte van wegen, lichtmasten, draaicirkels rotondes, verkeersborden) teneinde de exacte aanvoerroute van de bouwmaterialen te bepalen en welke maatregelen genomen moeten worden, denk hierbij aan het (tijdelijk) verwijderen van obstakels of verkeersmaatregelen. Als hiervoor meldingen of vergunningen noodzakelijk zijn worden deze via de daarvoor geldende procedures bekend gemaakt

Voorafgaand aan het transport worden vooropnames (0-meting) van de bouwroutes naar het exploitatiegebied gemaakt betreffende gebouwen, straatwerk, vaarwegen en aangrenzende openbare ruimte. Dezelfde inventarisatie (na-opnames) wordt gemaakt na afronding van de werkzaamheden.
De uitvoering van deze voor- en na inventarisatie zal door een onafhankelijk bureau plaats vinden. De exploitant is verantwoordelijk voor het in stand houden en-of herstellen van bestaande openbare ruimte c.q. voorzieningen, aanpassingen en herstel van schade aan bestaande infrastructuur als ook aanspraken van derden, voortvloeiende uit schade als gevolg van dit project, tenzij aangetoond kan worden dat de schade niet door exploitant (of door derden in haar opdracht), is veroorzaakt. Dit is vastgelegd in een anterieure overeenkomst die tussen exploitant en provincie is overeengekomen.
Verder is het natuurlijk ook een zaak van de verzekeraar van de exploitant om hier op toe te zien.

De grote transporten (denk hierbij aan het vervoer van de wieken) zal naar grote waarschijnlijkheid ’s nachts plaats vinden om zo de overlast te beperken voor overige weggebruikers. Er zijn al routes bekeken door transporteerders, geen van deze routes gaat door de bebouwde kom van Piershil.

De gemeente Korendijk kan geen bijzondere eisen stellen anders dan reeds in hun gemeentelijke (wegen)verordeningen is vastgelegd. De wegen buiten de bebouwde kom – waarover het transport zal plaats vinden – zijn waterschapswegen. Indien er redenen zijn om aan de wegen te twijfelen is de wegbeheerder (waterschap) hierin aan zet. Er zijn vooralsnog geen handvatten of overige dwingende redenen om te eisen dat het transport via het water plaats moet vinden.

Deze informatie suggereert dus dat er weinig invloed is van de gemeente Korendijk op de transportroute. We wachten echter de antwoorden van het college van Korendijk op onze vragen af, om daarna zo snel mogelijk in actie te komen richting de bevoegde instanties.

Via deze website houden wij u op de hoogte.