Periodiek bericht uit de fractie PvdA Hoeksche Waard🌹

24 december 2019

De besluitvormende vergadering van 17 december vormde het slot van de laatste vergadercyclus van de gemeenteraad van het jaar 2019.

De volgende bestemmingsplannen zijn tijdens deze vergadering vastgesteld:

– Dansersweg 1 Klaaswaal

Gorzenweg 6E Heinenoord

– In ‘t Veld 18 ‘s-Gravendeel

– 1e Kruisweg 19 Oud-Beijerland

– Spuifront Oud-Beijerland

Als PvdA fractie konden wij instemmen met deze bestemmingsplannen.

De omgevingsvisie Hoeksche Waard is vastgesteld waarbij een viertal aanpassingen gedaan op voorstel van onze fractie.

Het voorstel om een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen voor een parallelweg langs de N217 van Maasdam naar ‘s-Gravendeel werd door onze fractie gesteund na de toezegging van het handhaven van het vrijliggend fietspad.

Het voorstel om ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste van een wethouder werd door onze fractie niet gesteund. Bij het begin van de gemeenteraad  januari 2019 hadden wij dit al duidelijk aangegeven. Niets tegen de persoon maar een wethouder voor de gemeente Hoeksche Waard moet volgens de PvdA-fractie ook in de Hoeksche Waard woonachtig zijn.

Met betrekking tot de ‘Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de regio  Rotterdam-Rijnmond’ en het ‘Actieplan regio Zuid Holland–Zuid’ heeft de PvdA fractie zich kritisch opgesteld. In beide documenten ontbreken duidelijke gegevens en keuzes met betrekking tot de gemeente Hoeksche Waard. Terwijl die er natuurlijk wel zijn. Meerdere fracties waren hier kritisch over. De wethouder kwam pas laat met de toezegging dat er een lokaal actieplan zou komen. Een motie van de fractie om het moment waarop het actieplan gereed moet zijn (uiterlijk eind eerste kwartaal 2020) kwam net enkele stemmen tekort.

Op het gebied van het sociaal domein waren er trouwens meer ontwikkelingen.  Begin december vond er een extra besluitvormende vergadering plaats, die in het teken stond van de levering van WMO-hulpmiddelen. De gemeente had eerder het contract met de huidige leverancier verbroken. Er werd daarna een contract met twee leveranciers afgesloten tegen fors hogere tarieven. De fractie heeft kritische vragen gesteld over zowel de financiële dekking en de informatieverstrekking omtrent de afspraken met de nieuwe leveranciers. Met betrekking tot dat laatste punt heeft de wethouder toegezegd de raad te informeren.

Terug naar de vergadering van 17 december.

– De belastingverordeningen en tarieven 2020 zijn vastgesteld.

– De verordening gemeentelijke onderscheidingen is vastgesteld.

– Een  tweetal moties ‘vreemd aan de orde van de dag’zijn tijdens deze vergadering behandeld.

Als eerste de motie rechtstreekse busverbinding ‘Zuid-Beijerland-Rotterdam’. Als fractie hebben wij ingebracht dat wat het openbaar vervoer betreft er niet alleen naar afzonderlijke problemen gekeken moet worden maar naar alle beperkingen van het openbaar vervoer in en binnen de Hoeksche Waard. Ons standpunt vond geen steun bij de andere partijen in de raad. Onze fractie heeft dan ook haar instemming onthouden aan deze motie.

De motie ‘Openingstijden Haringvlietbrug’, waarbij het college verzocht wordt om in contact te treden met Rijkswaterstaat om in de zomerperiode het aantal openingen, met name in de spits, te beperken om zodoende een betere doorstroming van het verkeer te bevorderen. Binnen de (steun)fractie werd er verschillend gedacht over deze motie van de VVD.  Uiteindelijk hebben onze raadsleden de motie gesteund. Zij vinden het de moeite waard om een signaal af te geven richting Rijkswaterstraat om zo een betere doorstroming te bewerkstelligen.

Gezien de tijd, het burgemeesterschap van Govert Veldhuijzen ‘expireerde’ om 24.00 uur, werd de behandeling van een door alle partijen ingediende motie m.b.t. het instellen van een duurzaamheidsprijs, uitgesteld tot een volgende gemeenteraadsraadsvergadering.