18 oktober 2015

Waarom de PvdA in Korendijk alsnog met de Regionale Woonvisie instemde

In de raadsvergadering van 13 oktober stemde de PvdA Korendijk (net als een meerderheid van de gemeenteraad) alsnog in met de woonvisie. Hieronder vindt u het betoog van fractievoorzitter Jelle Stelpstra in de gemeenteraad, waarin hij uitlegt waarom hij nu alsnog heeft ingestemd met die woonvisie.

 

“De Partij van de Arbeid is lang erg kritisch geweest op de woonvisie en dat heeft er ongetwijfeld mede toe geleid dat de woonvisie in een vorige raadsvergadering is verworpen. Kritisch zijn we nog steeds. Laat ik zeggen dat de stukken er anders hadden uitgezien, als de Partij van de Arbeid de woonvisie en het woningbouwprogramma zelf had geschreven.

 Dat laat onverlet, dat wij ook wel inzien dat de ontstane situatie in de Hoeksche Waard niet wenselijk is en dat het college belangrijke toezeggingen* doet in het raadsvoorstel dat vanavond voorligt. Hartelijk dank aan de wethouder, daarvoor! Met name de toezegging om de gemeenteraad sterker te betrekken bij het actualiseren van de woonvisie vinden wij een belangrijke. Wij denken dat dit nodig is en vooral ook in Hoeksche Waards verband. Het zou ons niet verbazen als de gemeenteraden in gezamenlijkheid tot een meer integrale Hoeksche Waardse visie zouden kunnen komen, dan de colleges.

Voorzitter, wij zullen nu dan ook instemmen met de woonvisie. Niet van harte, maar wel in de overtuiging dat dit voor nu de beste optie is. Wij benadrukken graag nog twee zaken.

In de eerste plaats is dit, dat wij u oproepen om telkens oog te hebben voor sociale woningbouw; zowel koop als huur. Dat betekent dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met HW Wonen, maar we weten inmiddels ook dat we niet alleen op hen moeten vertrouwen. Zeker in de sociale koopsector zijn er meer mogelijkheden dan bij HW Wonen alleen.

 In de tweede plaats roepen wij u op om kritisch te blijven richting aannemers en projectontwikkelaars. Als we de woningmarkt volledig aan hen overlaten, betekent dat niet dat we een evenwichtig woningbestand krijgen. De vraag van een individuele projectontwikkelaar is niet leidend. Hij hoeft immers geen rekening te houden met de leegstand die hij veroorzaakt doordat hij zijn woningen kan verkopen. Wij moeten dat wel. Alleen als we dat doen, zorgen we voor een evenwichtige woningmarkt en, veel belangrijker: voor aantrekkelijke dorpen.

Met in acht name van die opmerkingen, voorzitter, kan ik instemmen met het raadsvoorstel.”

*De genoemde toezeggingen staan vermeld aan het eind van het raadsvoorstel dat u hier kunt nalezen.