College en Raad gemeente Hoeksche Waard geïnstalleerd.

3 januari 2019

Tijdens een druk bezochte eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is op de tijdelijke locatie door de kersverse burgemeester Peter van de Velden de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college geïnstalleerd.
Voor de PvdA werden Piet Westdijk en Mark de Koning als raadslid en Piet Penning, Jan Robbemond en Olga Bataglia als burgerlid beëdigd.
Een kleine foto-impressie van de bijeenkomst.

  

  

 

  

Na het voltooien van van alle ceremoniële handelingen werd de nieuwe raad in de gelegenheid gesteld in een eerste termijn te reageren op het door de vier coalitiepartijen opgestelde ‘hoofdlijnenakkoord’.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 8 januari wordt hierover een volwaardig debat gehouden.

Hieronder de bijdrage van Piet Westdijk:

Voorzitter,

De ons toegemeten tijd om te reageren op een omvangrijk ‘Akkoord op hoofdlijnen’ van de coalitie en op de beoogde wethouders is te kort voor allerlei plichtplegingen en beleefdheidsfrases. Daarom kom  ik onmiddellijk ter zake.

De fractie van de PvdA plaatst een kritische kanttekening bij de naar haar mening voorbarige felicitaties aan het adres van de coalitie en de beoogde wethouders. De stellige opvattingen waarvan wij in de pers kennis hebben kunnen nemen, maken de gedachtewisseling die voor vanavond op het programma staat van de nieuwe gemeenteraad eigenlijk overbodig.

Tevens biedt de gang van zaken ons tot dusver  weinig hoop op een positieve samenwerking tussen de oppositiepartijen in de raad en deze coalitie.

Er is sprake van een hoofdlijnenakkoord waarvan beoogd wethouder Boogaardvan het CDA zegt dat het nieuwe college daarmee vooral zal inzetten op samenwerking tussen de samenleving, de raad en het college. Uit die opmerking maakt de fractie van de PvdA op dat er geen collegeakkoord komt.

Onze vraag aan de coalitie is of dit een juiste constatering is.

Er valt over die hoofdlijnen veel te zeggen, maar niet op dit moment. Er ontbreekt een financiële onderbouwing. Bovendien hebben we nog geen idee van welke wethouders wat zullen doen in welke dorpen. Ons advies is om zo’n akkoord projectmatig uit te werken.

Voor zover de plannen één op één overeenkomen met het verkiezingsprogramma van de PvdA, zoals met betrekking tot de splitsing van WIHW, armoedebestrijding, duurzaamheid en het betrekken van de burgers bij het bestuur, juichen wij de hoofdlijnen toe.

Op alle andere terreinen verwachten wij dat wij in de komende jaren geregeld de degens zullen kruisen met deze coalitie. De citaten in Het Kompas van afgelopen vrijdag leren de fractie van de PvdA dat in de gekozen opzet het grote risico schuilt dat de gemeenteraad, althans dat deel dat niet is vertegenwoordigd in de coalitie, wordt veroordeeld tot een bijrol. Daar zullen wij ons met hand en tand tegen verzetten. Het idee van klankbordgroepen spreekt ons niet aan, omdat die meestal synoniem zijn met klachtbordgroepen. Er moet een betere manier zijn om de burgers bij het beleid te betrekken.

Voorzitter,

De PvdA vindt het hoofdlijnenakkoord teleurstellend. Laat ik beginnen met een principieel punt en dat is de zondagssluiting. Tijdens de rapportage van de verkenner liet de fractievoorzitter van de SGP weten dat dit wat hem betreft geen dichtgetimmerd onderwerp was.

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de bestaande situatie wordt gehandhaafd. Dit deel van het beoogde maatschappelijke akkoord is dus alvast wel dichtgetimmerd, tot onze spijt. Het is overigens de vraag of het juridisch haalbaar is om in de dorpen van de voormalige gemeenten verschillende openstellingen te hanteren, nu er sprake is van een nieuwe werkelijkheid in één gemeente.

Los daarvan is de aangedragen argumentatie voor de zondagssluiting gebaseerd op een drogredenering. Voor werknemers wordt het werken op zondag geregeld in de cao. Daarbij komt dat waarschijnlijk een groot deel van de bevolking in de Hoeksche Waard bij de woorden rust en bezinning een ander idee heeft dan de kerkgang.

Uit die beslissing op voorhand om de zondagssluiting vast dwingend vast te leggen, spreekt voor de PvdA een grote onverdraagzaamheid. Omgekeerd trekt geen seculiere partij de vrijheid van godsdienst in twijfel. Omgekeerd beperkt geen seculiere partij gelovigen in hun mogelijkheden om hun kerken te bezoeken.

Er is nog een andere reden waarom de fractie van de PvdA het hoofdlijnenakkoord teleurstellend vindt, voorzitter, en dat is de verdeling van de portefeuilles van de beoogde wethouders. En het ontbreken van de resultaten van de assessments op grond waarvan de geschiktheid van de kandidaat-wethouders zou worden beoordeeld.

De vraag is: zijn die assessments gehouden en wat hebben die uitgewezen.

Onze stem hangt uiteraard af van de antwoorden die wij krijgen.

De portefeuilleverdeling is onevenwichtig en verbrokkeld. De PvdA raadt het nieuwe college aan om daar nog eens goed naar te kijken. Onderwijs is ondergebracht bij twee wethouders, net als duurzaamheid. Voorbeeld: waarom zit het leerlingenvervoer niet bij dezelfde wethouder als het onderwijs. Nog een voorbeeld: waarom zitten ict intern en extern bij twee verschillende wethouders.

Een andere vraag die de fractie van de PvdA heeft is waarom de wethouder van de Christen Unie 0,67 fte telt. Gezien de zwaarte van zijn portefeuille met daarin de participatiewet en de sociale zekerheid zou een volledige baan gewenst zijn.

De gemeente Hoeksche Waard zit met vijf wethouders nog lang niet aan de grens van haar bestuurlijke mogelijkheden, dus daar ligt geen hindernis.

Onze vraag is of die keuze voor deeltijd een gevolg is van de uitkomsten van het assessment.

Los daarvan verwacht de PvdA dat deze wethouder voor minder geld net zoveel zal moeten doen als zijn collega’s en dat lijkt ons onjuist. Wat ons betreft wordt hij, gesteld dat zijn benoeming doorgaat, meer dan de wethouder voor laadpalen.

De fractie van de PvdA zal tegen de benoeming stemmen van de kandidaat van Lokalen Hoeksche Waard. Het argument van de continuïteit gaat niet op omdat hij een deels andere portefeuille heeft dan hij had in Oud-Beijerland. Ons  belangrijkste bezwaar is echter dat deze kandidaat niet uit de Hoeksche Waard komt.

Een partij die zich in een verkiezingscampagne profileert als lokaal en dus goed voor de Hoeksche Waard zou in een gemeente met zo’n 86.000 inwoners toch wel een bestuurder moeten kunnen  vinden die voldoet aan de eisen die deze coalitie kennelijk stelt aan de kandidaten.

Ik besef dat ik de spreektijd inmiddels al een beetje heb overschreden. Daarom zal ik nu afronden met enkele korte opmerkingen over de overige drie kandidaat-wethouders.

Mevrouw Blaak zal zich ongetwijfeld thuis voelen in haar portefeuille, die per slot van rekening naadloos aansluit bij haar maatschappelijke carrière. Wel is de fractie van de PvdA bang dat haar portefeuille botst met die van de beoogd wethouder van de Christen Unie.

Er wordt een college voorgesteld met twee kandidaat-wethouders zonder ervaring en met drie wethouders met enige ervaring. Voor de eerste kandidaat van het CDA geldt dat hij slechts ervaring heeft in een kleine gemeente van plus minus 11.000 inwoners. Voor de kandidaat van de SGP en voor die van de Lokalen geldt dat ook hun ervaring beperkt is.

Voor alle kandidaten geldt dat een assessment uitsluitsel heeft moeten geven op de door verkenner en informateur Van der Tak dwingend geformuleerde aanbeveling dat op het niveau van de Hoeksche Waard heel andere eisen moeten gelden dan voorheen.

Voorzitter,

Een gemeente met de omvang van de Hoeksche Waard, die zich gesteld ziet voor een grote opgave, brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt van bestuurders extra vaardigheden. De PvdA hecht daarom grote waarde aan de uitkomsten van de assessments, in de veronderstelling dat die gewetensvol zijn uitgevoerd.


De Pers kwam daags daarna met de volgende artikelen: