Door op 3 april 2017

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2015

In 2016 is door middel van een landelijke vragenlijst onderzocht hoe de cliënten van de wmo de dienstverlening en de effecten van de ondersteuning ervaren hebben. Het gaat hierbij dus om het eerste jaar dat de wmo een verantwoordelijkheid van de gemeenten was.

De resultaten zijn gepubliceerd via de site waarstaatjegemeente.nl

In totaal zijn 2482 vragenlijsten verspreid in de Hoeksche Waard en hebben 1139 cliënten meegedaan. De respons is dus 46%. De onderzoeksresultaten kun je in drie categorieën plaatsen:

1. Toegankelijkheid:
De bekendheid van het wmo-loket is hoog. De mensen weten het te vinden, echter de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE is laag. Dat laatste moet beter. We hebben inmiddels met MEE overlegd hoe we dit bekender kunnen maken.

2. Cliëntgerichtheid:
De snelheid waarmee cliënten geholpen worden door de gemeenten is hoog en ook de zorgaanbieders zetten de zorg snel in. De consulenten van het wmo-loket zijn oprecht. De cliënten hebben minder het gevoel dat de consulent samen met hen naar oplossingen zoekt (dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde). Dit geldt ook voor de kwaliteit van de ondersteuning die men van de aanbieders krijgt. De score ligt onder het landelijke gemiddelde. De cliënt is o.a. bezorgd over de tijd die men voor huishoudelijke ondersteuning krijgt. Men vindt dit te weinig. Inmiddels hebben we met de wmo frontoffice gesproken hoe de betrokkenheid verhoogd kan worden. Met de zorgaanbieders bespreken we de score op de kwaliteit van de ondersteuning. Jammer is wel dat deze vragenlijst geen verdiepende vragen kent. We kunnen dus niet nagaan waar de cliënt nou precies op scoort. In het volgend onderzoek willen we dat wel doen.

3. Effectiviteit:
De effectiviteit van de ondersteuning is overall lager gescoord dan landelijk gemiddeld. We hebben aanvullend onderzoek nodig om te kijken waar nou precies de schoen wringt. Deze scores worden ook besproken met de wmo participatieorganen, de uitvoeringsorganisatie wmo hw en de zorgaanbieders.

Over het algemeen zijn de scores bepaald niet slecht, maar er zijn wel aandachtspunten. We zijn momenteel bezig met de vragenlijst voor 2016, dit onderzoek zal voor de zomer 2017 afgerond zijn. In het najaar hebben we dus een meer actueel beeld. In dit onderzoek gaan we verdiepingsvragen stellen. Het onderzoek over 2015 gebruiken we als 0-meting.

Paulien Tanja is wethouder voor de PvdA in Strijen en heeft o.a. de WMO in haar portefeuille.