Verkeer en vervoer

Naast de tekst uit ons verkiezingsprogramma 'Toekomst voor de Hoeksche Waard' treft u hieronder de door ons geplaatste nieuwsberichten over dit onderwerp op onze website aan.

 

Verkeer en vervoer

Op tal van plaatsen in de Hoeksche Waard ontstaat extra druk op de infrastructuur als gevolg van diverse ontwikkelingen, zowel plaatselijk als regionaal. Vooral op de provinciale weg N217, tussen ’s-Gravendeel en Nieuw-Beijerland, dreigen geregeld infarcten. De PvdA pleit ervoor om de functie van die weg onder de loep te nemen en op diverse plaatsen de kruispunten ingrijpend te verbeteren.
De toenemende verkeersdrukte maakt ook op andere plaatsen aanpassingen nodig. Zoals bij de kruispunten Polderweg en Blaakseweg en het kruispunt ter hoogte van het recreatieoord in Mijnsheerenland. Het is verstandig om nog eens te kijken naar de opvattingen over doelgebruik en het selecteren van gebruikers. De N217 is een belangrijke doorgangsweg en voorkomen moet worden dat deze zich ontwikkelt tot alternatief voor het sluipverkeer tussen de A29 en de A16. Daarom is de PvdA tegen verdubbeling van de N217 die daarmee een verkapte snelweg zou worden.

De komst van de A4 Zuid is een rijksbesluit. De A4 Zuid kan druk wegnemen van de A15, maar brengt het risico met zich mee dat er stagnatie ontstaat bij de Haringvlietbrug. Eigenlijk kan zo’n weg alleen worden aangelegd als de brug bij Numansdorp wordt verbreed (met een tweede brug?).
De PvdA is van mening dat een toekomstige A4 Zuid zorgvuldig in het landschap dient te worden ingepast: we willen hem niet horen, zien of ruiken.

Tevens verdient het aandacht om te zoeken naar alternatieven over water (Oude Maas en Dordtse Kil), zowel voor goederen als voor personen (denk aan de waterbus waarvoor mogelijkheden zijn in ’s-Gravendeel en Puttershoek). De PvdA wil een extra impuls geven aan openbaar vervoer in het landelijk gebied .
Een veilig en toegankelijk transferium op de plaats van het huidige busstation in Heinenoord is een belangrijke voorziening waarvoor de PvdA zich sterk maakt. Bij zo´n transferium, voorwaarde voor een goed openbaar vervoer in de Hoeksche Waard,  horen voorzieningen zoals een ruim parkeerterrein en horeca. Meer gebruik van het openbaar vervoer ontlast de A29 en is goed voor het milieu.
Dit geldt ook voor het fietsen dat moet worden gestimuleerd. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar vermindert de verkeersoverlast in de kernen en draagt bij aan de beleving van het nationaal landschap Hoeksche Waard.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• Actualisatie Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.

• Verbeteren ontsluiting regionaal bedrijventerrein.

• Ontwikkeling transferium nabij busstation Heinenoord.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is een van de manieren om ook de kleinere kernen met elkaar te verbinden. Er zal in overleg met de provincie en de vervoersmaatschappijen blijvend naar creatieve oplossingen moeten worden gezocht, zodat (betaalbare) mobiliteit voor iedere burger gegarandeerd blijft.
Gemeenten moeten onderzoek naar oplossingen en eventuele experimenten, ook op technisch gebied, ondersteunen. Gedacht kan ook worden aan het stimuleren en subsidiëren van initiatieven als arrangementen met een vervoersbewijs (bus + toegangsbewijs of bus + kopje koffie), een dalurenkaart of het meenemen van fietsen op de bus.

Gemeenten garanderen de bereikbaarheid van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de Regionale Sociale Dienst HW. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de sociale minima, jongeren, gehandicapten en ouderen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

•  De PvdA streeft naar de ontwikkeling van geïntegreerde vervoersconcepten die nadrukkelijk worden ingevoegd in de aanstaande ‘uitvraag’ voor de openbaar vervoers-aanbesteding in 2015. Bewoners kunnen zelf ook rijden, wanneer een vervoerder een bus ter beschikking stelt. Kleine dorpen en kernen worden beter ontsloten: geen dure lijndiensten maar veel ‘vraagafhankelijk’ en met een slimme inzet van ICT.