Werk, inkomen en economie

Naast de tekst uit ons verkiezingsprogramma 'Toekomst voor de Hoeksche Waard' treft u hieronder de door ons geplaatste nieuwsberichten over dit onderwerp op onze website aan.

Werk, inkomen en economie

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. De PvdA vindt dat ook de kansen in de Hoeksche Waard voor onze inwoners benut horen te worden. Wij helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en wij maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen.

Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk.

Plan voor de Arbeid

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Onze droom is voor iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. We bevorderen kennisinnovatie.

Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo verbeteren we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van lokaal sterke sectoren.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2015 kan draaien.

• Dit plan is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale projecten voor 45-plussers. De PvdA wil dat elke gemeente in de Hoeksche Waard per jaar 2 werkplekken voor starters voor één jaar creëert. Jongeren die moeite hebben bij het vinden van een baan kunnen hier een jaar werkervaring opdoen.

• Met een gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we werkgevers en maken we hun taak lichter, maar ze moeten dan wel hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Bijvoorbeeld door het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.

• De PvdA gunt bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit heet ‘Social Return on Investment’. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.

• Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd.

• De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden in de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Jongeren en werk

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie

helpt daarbij, maar soms is dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode :

• Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. Hiervoor ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid.

• We willen dat de gemeente als organisatie stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt voor jongeren van het MBO. Zo kan zij ook beter afspraken hierover maken met andere bedrijven in de regio om stage- en werkplekken te creëren.

• Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Het verrichten van stages en/of werk moet kunnen leiden tot een erkende startkwalificatie. De huidige route naar het behalen van een startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar.

• Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen die ook. We maken in onze regio een speciaal actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Als je hulp nodig hebt

Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers en deelname aan de maatschappij.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.

• Wij verlangen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie (wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen.

• Bijstandsgerechtigden werken maximaal twintig uur per week onbetaald als tegenprestatie voor hun uitkering.

• Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt.

• De PvdA biedt specifieke maatregelen (stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor volwassenen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden.

• Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief.

• Het uitgangspunt voor mensen met een WSW indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats in het regionale leerwerkbedrijf. De PvdA wil dat deze mensen aan het werk worden gehouden, ook als de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten niet toereikend zijn.

• Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen.

• Medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures.

• Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat zij hun bedrijf stop zetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid.

Inkomen

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen en vergroot de zelfredzaamheid. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoede aanpak.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede. Burgers moeten geholpen worden om uit deze situatie te komen. De RSD Hoeksche Waard of maatschappelijke organisaties helpen hierbij met het scheppen van randvoorwaarden uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.

• Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek, waarbij de PvdA in het bijzonder aandacht wil geven aan kinderen. Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met deurwaarders

moeten exorbitante incassokosten voorkomen.

• Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering.

• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om die overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.

• Wij vinden dat de gemeenten in de Hoeksche Waard zelf de invulling van de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid zouden moeten kunnen vaststellen en niet, zoals nu het geval is, dat we ons moeten houden aan de normering van 110 procent van het wettelijk minimumloon.

• Het MKB is belangrijk voor ons. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag inkomen. Wij zullen meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf.

 

 

 

 

Economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in onze regio oplossen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie.

• We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.

• We maken actief reclame voor onze mooie Hoeksche Waard. Trots en kwaliteit staan hoog in het vaandel.

• De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelcentra in het centrum van een dorp, stad of wijk.

• Door de ruimere mogelijkheden van de Winkelsluitingstijdenwet mogen in onze gemeente de winkels ook op zondag open. Invulling van deze wet wordt plaatselijk bepaald.

• De PvdA vindt het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.

• De PvdA maakt het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen, waarbij er rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren en overlast.(A8)

• Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke banenmotor, te stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken afspraken met bouwondernemers en woningcorporaties.

• Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóór nieuwbouw of uitbreiding van lokale bedrijventerreinen gaat. Op het regionale bedrijventerrein verwelkomen we ook bedrijven van buiten de Hoeksche Waard; de vestigingscriteria blijven zoals ze zijn. Passend bij ons landschap. Mocht het regionale bedrijventerrein geen nieuwe bedrijven aantrekken dan kijken we naar een alternatieve invulling of stoppen we.