Nieuws

Korendijk_wapen.svgHieronder staan in chronologische volgorde de belangrijkste nieuwsberichten van de PvdA in Korendijk.
Voor een overzicht van alle nieuwsberichten van de Partij van de Arbeid Hoeksche Waard klikt u hier.

……………………………………………………………………………………….
22.02.2014  De Zeepkist, lijsttrekkersdebat RTV Hoeksche Waard
09.02.2014   PvdA kandidaten in Korendijk voorbereid op nieuwe taken
30.01.2014  PvdA presenteert plan voor betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren
30.01.2014  Toch brandweer bij hartritmestoornissen in Korendijk
30.01.2014  PvdA-motie windmolens Korendijk scoort 100% !
29.01.2014  Herindeling Hoeksche Waard: Binnenmaas en Korendijk staan voorlopig aan de kant. 

………………………………………………………………………………………
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (klik op onderstaande links)
Kieslijst Korendijk
Kandidaat Raadsleden stellen zich aan u voor (Inaanbouw)
Verkiezingsprogramma PvdA Hoeksche Waard
Lokale speerpunten Korendijk GR 2014 (Inaanbouw)
Verkiezingsposter Korendijk

………………………………………………………………………………………..

Kaders voor de begroting van 2014
Algemene beschouwingen n.a.v. kadernota 2014
Uitgesproken door Jelle Stelpstra, juni 2013

pvdastelpstraDe kadernota toont een somber beeld. Dat kan ook niet anders. De financiën van Korendijk staan er kritisch voor. De reserves worden kleiner en kleiner en een sluitende begroting opleveren, gaat elk jaar met meer pijn en moeite. Bezuinigen is dus onvermijdelijk en het is net zo onvermijdelijk dat onze inwoners dat meer en meer merken. Dat is pijnlijk, maar die maatregelen zijn nu nodig en daar deinzen we niet voor terug. Dit is wel het moment om aan te geven hoe dat wel moet gebeuren en hoe niet. Die kaders vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid willen wij u graag meegeven.

Een aantal kaders spreekt al bijna voor zich, maar die willen we toch niet onbenoemd laten:

  • Bezuinig zoveel mogelijk op stenen en niet op zaken die inwoners direct raken. Dat vraagt om slimme oplossingen voor het benutten van gebouwen, maar vervolgens ook om het lef en de inzet om vrijkomende ruimtes af te stoten of minimaal kostendekkend te verhuren.
  • Bezuinigen op anderen, betekent ook bezuinigen op jezelf. Dat betekent dat wij verwachten dat er blijvend kritisch wordt gekeken naar het eigen personeel en ook naar de inhuur van derden.
  • Samenwerken moet ook geld kunnen opleveren. Dat is dus een punt dat in de gaten moet worden gehouden. Zoek de samenwerking waar dat geld op kan leveren en houd de financiën in de gaten als wordt samengewerkt.

Bijvoorbeeld bij de ICT-samenwerking hebben wij twijfels bij het hoge ambitieniveau tegen bijbehorende hoge kosten. Dat vergt daadkrachtig optreden. Ook bij de RSD zagen we al dat de ingeboekte besparingen op ICT niet werden behaald. Dat is bijzonder kwalijk. Daarnaast is de daadwerkelijke gemeenschappelijke regeling nog steeds niet vastgesteld. Diverse keren blijkt dat ict-projecten bij de overheid uit de hand lopen, zowel financieel als ook qua ambities. Onlangs nog stond in de Volkskrant dat dit soort projecten veelal uit de hand loopt door een gebrek aan bescheidenheid. Veel meer moet in het oog worden gehouden wat nu daadwerkelijk nodig is. Daarop moet het beleid worden afgestemd. Wij zijn van mening dat wij nu te weinig zicht hebben op de voortgang van de ICT-samenwerking. Wij verwachten daarover van het college meer duidelijkheid. Wij verzoeken het college dan ook om driemaandelijks met een voortgangsrapportage te komen, zodat we deadlines, ambities en financiën beter kunnen monitoren. Daarnaast verzoeken wij om vaart te maken met het opstellen van de regeling.

Vorig jaar zijn we hard bezig geweest met allerlei voorstellen om te bezuinigen op de kosten van de brandweer. De professionalisering heeft geleid tot tonnen aan extra kosten. Dat is disproportioneel ten opzichte van andere sectoren. We zijn er trots op dat we na veel debatten tenminste hebben weten te bereiken dat er serieus wordt gesproken over bezuinigingsscenario’s in de Veiligheidsregio. Nu zorgen voor uitvoering en daadwerkelijke bezuinigingen! Wij blijven erop aandringen dat daar gezocht moet worden naar geld. We roepen het college op om dat continu te benadrukken in de regio.

Het is ook belangrijk dat we het beperkte geld dat we hebben, niet almaar blijven stoppen in het opstellen van visies, nota’s en plannen, maar dat we vooral zorgen dat we met het geld concrete zaken realiseren waar onze inwoners wat aan hebben. Er zijn voorbeelden te over. We hebben een structuurvisie Hoeksche Waard, vervolgens maken we een visie op de noordrand, dan nog eentje op de zuidrand en dan gaan we die weer samenvoegen tot een visie voor de Hoeksche Waard… Denk ook aan het regionaal vervoersplan. Een duur bureau, een weinig bijzonder rapport en geen geld voor uitvoering. Wij geven het college mee ervoor te waken dat we op deze manier doorgaan en dat we blijven hangen in visies zonder daadwerkelijk zicht op uitvoering ervan.

Bij deze beschouwingen willen wij ook nog eens pleiten voor bereikbare huurwoningen voor onder meer senioren. We merken steeds meer dat er huurwoningen vrijkomen in de vrije sector, terwijl we ervaren dat er veel vraag is naar betaalbaardere huurwoningen. Kopen is niet per definitie meer interessant en zeker ouderen willen hun huis steeds meer te gelde maken. Daarnaast vinden wij ook – anders dan de minister wil – dat van de woningbouwvereniging nog steeds mag worden verwacht dat zij bijdragen aan maatschappelijk vastgoed. Wij dringen erop aan om dat bij HW Wonen onder de aandacht te blijven brengen.

Nu dan een heel ander onderwerp. De voorzieningen in de dorpen. De Partij van de Arbeid wil dat we zorgen voor bereikbare voorzieningen. Die bereikbaarheid kent wat ons betreft twee aspecten en ik ga daar graag verder op in.

Het neigt er steeds meer naar dat het onvermijdelijk wordt dat bepaalde voorzieningen uit de dorpen verdwijnen. Deels is dat al aan de gang, maar nu wordt dat bijvoorbeeld ook voorgesteld ten aanzien van de bibliotheken. Als een voorziening uit een dorp verdwijnt, is het belangrijk dat die voorziening die wel in een ander dorp voorhanden is, bereikbaar is. Bereikbaar voor alle groepen: van de heel mobiele forensen tot veel minder mobiele kinderen en ouderen. Het is pijnlijk als voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Mocht dat onvermijdelijk zijn, dan is het aan ons de taak om ervoor te zorgen dat mensen toch van die voorziening gebruik kunnen blijven maken. De voorziening moet dan bereikbaar blijven. Dat is het kader dat we het college heel graag willen meegeven. De buurtbus is daarvoor belangrijk en we zijn jaloers op Cromstrijen en Oud-Beijerland, waar sprake is van goedwerkend betaalbaar vraagafhankelijk vervoer.

Bereikbaarheid kent ook nog een ander aspect. Namelijk financiële bereikbaarheid. Subsidies aan allerlei stichtingen en verenigingen worden afgebouwd. De Partij van de Arbeid vindt het onze taak om ervoor te zorgen dat voorzieningen wel betaalbaar blijven. Een bescheiden inkomen mag er niet toe leiden dat kinderen geen sport meer kunnen beoefenen. Wij roepen het college er dan ook toe op om te zorgen dat voorzieningen ook financieel bereikbaar blijven.

Dan nog wat kaders ten aanzien van de diverse decentralisaties. Er komen veel nieuwe taken met minder budget naar de gemeenten. Dat zorgt niet alleen bij ons maar ook bij de afnemers van de zorg tot onrust en onzekerheid. Datzelfde geldt voor nieuw, gekanteld beleid. Bij die decentralisatie moet creativiteit, inventiviteit, inlevingsvermogen en zorgvuldigheid voorop staan. We moeten ook zorgen voor goede overgangsregelingen. Mensen die nu zorg krijgen mogen niet tussen wal en schip vallen. Het beleid moeten we in regionaal verband opstellen. Wat ons betreft mag dat niet leiden tot verschillend beleid of verschillende interpretatie ervan door de vijf gemeenten. We moeten de zorg dus met extra zorg behandelen.

Dat waren de kaders die wij college willen meegeven om daarmee aan de slag te gaan voor een sluitende begroting. Wij rekenen op een sterk en sociaal beleid en wij wensen het college er veel succes mee om dat in de begroting de boventoon te laten voeren!

Als u deze vergadering nog eens wilt terugluisteren klik dan op onderstaande link voor het audioverslag.

http://korendijk.raadsinformatie.nl/notucastOD/preverg/62913/windowsmedia

ROHW bespreekt winmolens
Auteur: Jelle Stelpstra

WindmolenjerusalemWoensdag 23 mei was er weer een Hoeksche Waards Raadsleden Overleg. Vanuit alle fracties uit elke Hoeksche Waardse gemeente is één persoon vertegenwoordigd in dat ROHW. Nu stonden de windmolens als meest spraakmakend onderwerp op de agenda.
De Korendijkse wethouder Johan van Driel gaf een presentatie over hoe de toekomstige locaties voor windmolens tot stand zijn gekomen. Daarna bekritiseerde het raadsledenoverleg vooral de mislukte samenwerking in het verleden. Toen is het niet gelukt om met één Hoeksche Waards alternatief te komen voor de locaties die door de provincie zijn aangedragen.
Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk) verwoordde de vraag, die continu boven de windmolendiscussie hing: “Liggen de locaties die de provincie heeft aangewezen nu écht vast, of valt er nog te lobbyen?” Het antwoord van Van Driel was duidelijk: “Die locaties liggen vast.” Het ROHW vond dat het dan aan de gemeentes zelf is, om met die locaties aan de slag te gaan. Hoeksche Waardse samenwerking moet alleen nog worden gezocht in goede communicatie met de bewoners en andere belanghebbenden en er moet worden samengewerkt om ervoor te zorgen dat bewoners naast de nadelen, ook nog voordelen van de molens tegemoet kunnen zien.
Ondertussen dringt de provincie daar ook op aan. De Hoeksche Waardse gemeenten kregen per brief te horen dat van hen wordt verwacht dat ze binnen drie maanden aangeven, hoe de gemeenten windmolens mogelijk gaan maken. Adriaan van der Wulp (SGP Binnenmaas) verwoordde de samenwerking in de Hoeksche Waard treffend: “Laten we in ieder geval zorgen dat die vijf brieven met een nietje erdoor in 1 enveloppe naar de provincie worden gestuurd.” Tekenend voor de samenwerking…………