Speerpunten van PvdA Hoeksche Waard voor 2020

21 januari 2020

Op uitnodiging van AD Hoeksche Waard dienden de gemeenteraadsfracties hun speerpunten voor het komende jaar in.

In het hiernavolgende gaat onze fractie nader in op de door haar ingediende punten.

Alle foto’s: Pixabay


Een wens van de fractie van de PvdA in de gemeenteraad is dat belangrijke dossiers integraal worden benaderd. Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Ruimtelijke Zaken zijn met elkaar verknoopt. Wat heb je eraan, om een voorbeeld te noemen, om aan beide uiteinden van de N217 grote aantallen woningen te bouwen zonder verbetering van de ontsluiting?

1) Een ander voorbeeld: hoeveel huizen zijn er per plan nodig om het wonen betaalbaar te verduurzamen? Er komt een nieuwe Woonvisie aan (gestuurd door de eigen behoefte van de Hoeksche Waard en het verlangen om de kernen vitaal te houden) en voor de PvdA is een belangrijke vraag of die eenduidig antwoord geeft op vragen over de woonbehoeften in de Hoeksche Waard. Er zijn elkaar tegensprekende rapporten over het aantal sociale woningen dat nodig is. Het belangrijkste rapport, dat van Companen, maakt niet inzichtelijk wat ouderen precies willen.
2) In de eerste helft van het jaar moet er een rapport komen over het Armoedebeleid, waar Ecorys onderzoek naar doet. De PvdA wil daar graag de actuele ontwikkelingen in weerspiegeld zien, zoals de mogelijkheid tot kwijtschelding van schulden. Ook moet de sfeer in de Hoeksche Waard er een zijn die is gebaseerd op vertrouwen en hulpvaardigheid, in plaats van wantrouwen en afrekenen. Te gemakkelijk delft de mens het onderspit als regels rigide worden toegepast. Arm zijn is een dagtaak en de spanningen die financiële moeilijkheden met zich meebrengen leiden vaak tot verkeerde beslissingen. Een fout moet worden hersteld en niet een harde straf tot gevolg hebben. Voor het Armoedebeleid is ook belangrijk dat het uitgaat van ruimhartigheid. Het net mag wat de PvdA betreft breder worden uitgeworpen als het gaat om het toekennen van voorzieningen. Het is een schande dat in zo’n rijk gebied zo’n 200 gezinnen (en het aantal groeit nog steeds) gebruik maken van de Voedselbank. Ook de bestrijding van laaggeletterdheid en analfabetisme horen thuis in het Armoedebeleid, omdat dit vaak samengaat met financiële problemen.
3) De Cultuurnota staat op het punt van verschijnen. Voor de PvdA is cultuur belangrijk voor de samenleving en een onmisbaar onderdeel van zo’n nota is het muziekonderwijs op basisscholen. De door de PvdA daarover indiende motie is aangehouden omdat die wel sympathiek werd gevonden, maar niet voldoende werd gesteund. De stichting van koningin Maxima, Meer muziek in de Klas, heeft met het mede organiseren van een Kerstgala in december, stevig bijgedragen aan het verwerven van draagvlak. Tijdens dat gala, dat op televisie werd uitgezonden, begeleidde een 11-jarige jonge uit ’s-Gravendeel – die met twee anderen op bezoek was geweest in Huis ten Bosch – Gerard Joling. Dat gala was een lange reclamespot voor muziekonderwijs op basisscholen.
4) Er is door het college een Mobiliteitsplan toegezegd. Dat is erg belangrijk. Er komen renovaties aan van de Heinenoordtunnel, de Kiltunnel, de Haringvlietbrug en de A29. Die renovaties zullen geen vergroting van de capaciteit tot gevolg hebben. Er moeten dus andere maatregelen worden getroffen om de mobiliteit te verbeteren. Het zal nog een hele klus zijn om te voorkomen dat de moeilijkheden groter worden, bijvoorbeeld als gevolg van woningbouw.Bij de behandeling van de Omgevingsvisie bleek dat de rol van de raad een beetje uit beeld dreigde te raken, net als bij de gesprekken over de Regionale Energie Strategie (RES). Tevens werd duidelijk dat de inwoners moeite hebben om invulling te geven aan de participatie. Zij weten dikwijls niet goed hoe zij zich moeten mengen in een discussie en nog lastiger vinden ze het om hun inbreng, als die er is, terug te vinden. Bij de totstandkoming van het Omgevingsplan, ergens in de loop van het jaar, wil de PvdA eraan bijdragen dat het participatieproces gemakkelijker, toegankelijker en voor de inwoners bevredigender verloopt. Overigens is ook bij andere kwesties van belang dat de mantra van het horen van de burgers inhoud krijgt en niet verwordt tot een loze kreet.
5) Zodra er kosten zijn verbonden aan een plan, klinkt in de raad uit allerlei hoeken al gauw het geluid dat de opbrengst van de aandelen Eneco mogelijkheden biedt. De PvdA wil graag dat duidelijk wordt vastgelegd wat er wel en niet van en met dat geld moet gebeuren. Het zal sneller op zijn dan sommige partijen vermoeden en dat zou onverstandig zijn. Duurzaamheid is wat de PvdA betreft een goede bestemming.

Extra punt

Deze maand zal ook in de Hoeksche Waard een debat worden gevoerd over het vuurwerkbeleid.De fractie van de PvdA is in eerste aanleg voor een algeheel verbod omdat de gebeurtenissen van de afgelopen jaren duidelijk maken dat de veiligheid van mensen (hulpverleners en omstanders) in (groot) gevaar wordt gebracht. De gevolgen van de manier waarop met vuurwerk wordt omgegaan zijn schadelijk voor de samenleving (mens en milieu). De PvdA is eventueel bereid tot een compromis over het toestaan van siervuurwerk. Kanttekening bij de besluitvorming is wel dat er in alle gevallen een groot probleem zal zijn op het gebied van de handhaving.