Periodiek bericht uit de fractie PvdA Hoeksche Waard 🌹

27 november 2019

Muziekonderwijs op de basisscholen.  

Op donderdag 12 november heeft de PvdA-fractie gepleit voor het  weer aanbieden van structureel muziekonderwijs. Daarom hebben wij een motie ingediend, mede ondertekend door de fracties van D66 en GroenLinks.

Het wegvallen van het muziekonderwijs op de scholen wordt als een groot gemis ervaren. Dat bleek ook al uit de inbreng van muziekdocent Bart-Jan van der Linden tijdens de beeldvormende vergadering van 29 oktober. Van der Linden is lid van het bestuur van de Stichting Muziekschool Hoeksche Waard. Ook zet hij zich in voor de cultuur in het algemeen als lid van Dok C, het platform voor kunst en cultuur in de Hoeksche Waard.  In de toelichting op de motie wees de PvdA-fractie op de positieve effecten voor kinderen (motorische ontwikkeling, discipline en doorzettingsvermogen) van muziekonderwijs en de inspanningen van koningin Maxima die erevoorzitter is van het ‘Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas’. Dat platform werkt mee aan het realiseren van structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs.

De wethouder reageerde afhoudend. “In de loop van loop van 2020 komt de Cultuurnota in de gemeenteraad ter sprake. Dat is het moment om de motie ter tafel te brengen”.

Daar was de PvdA-fractie het in beginsel niet mee eens. Juist bij de begroting kan er over worden gestemd. Een aantal andere fracties regeerde echter ook weifelend.  Daarom is besloten om de motie aan te houden tot de behandeling van de cultuurnota in januari 2020.

Het inbrengen van de motie heeft trouwens de nodige positieve aandacht gekregen. Via de sociale media was er bijvoorbeeld ook steun van de landelijke stichting ‘Meer muziek in de klas’. Wij zullen deze contacten verder uitbreiden om meer steun te verwerven voor onze ideeën.


Ontwikkelingen jeugdzorg

Op 19 november vond er een zogenaamde oriënterende raadsbijeenkomst plaats over de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor waren de recente budgetoverschrijdingen, de noodzaak om de jeugdzorgorganisatie verder te verbeteren en een discussie over de financiële solidariteit tussen de gemeenten in de regio Zuid Holland Zuid.

Dat laatste staat zwaar ter discussie. De verwarrende voetzoeker in deze complexe discussie is de CDA minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. Deze pleitte recentelijk voor het weer terugdraaien van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Een aantal taken wil hij opnieuw centraliseren op het niveau van de zorgniveaus. Aanleiding hiervoor is een alarmerend rapport van de Inspectie.

Het blijft trouwens nog onduidelijk wat de minister precies wil. Het  verschuiven van verantwoordelijkheid zonder extra geld is funest voor de jongeren die hulp nodig hebben. Of  dat extra geld er komt blijft trouwens nog zeer de vraag

Onze inbreng werd door de pers opgepikt. De volgende dag verscheen er in het AD een uitgebreid artikelDat hebben wij ook in de pers laten weten in een stuk dat in het Algemeen Dagblad verscheen op 20 november.