10 februari 2016

Steviger aanpak tegen onderbetaling, oneerlijke concurrentie en verdringing

Een fatsoenlijke arbeidsmarkt: dat is waar de Partij van de Arbeid voor knokt. Een arbeidsmarkt waar mensen niet worden gezien als kostenpost waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als grootste kapitaal van een bedrijf waarin je juist investeert. (Foto/Shutterstock)

 

Met de ‘Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ die minister Lodewijk Asscher gistermiddag naar de Tweede Kamer stuurde, komt die fatsoenlijke arbeidsmarkt weer een stap dichterbij. En daar is de Partij van de Arbeid blij mee.

Vanaf het moment dat ik in de Kamer kwam, heb ik gewezen op de schaduwkanten van het vrij verkeer van werknemers: onderbetaling, oneerlijke concurrentie en verdringing. Tegelijk heb ik stevig aangedrongen op het aanpakken daarvan. En dat gebeurt inmiddels. Zo voerden we onder meer de Wet Aanpak Schijnconstructies in. Daarmee worden opdrachtgevers mede aansprakelijk voor misstanden bij door hen aanbestede werkzaamheden, ook als die plaatsvinden bij werkgevers die door hun contractspartner zijn ingeschakeld. Dat maakt een eind aan het de andere kant opkijken, de schouders ophalen en de handen in onschuld wassen waar opdrachtgevers vaak mee wegkwamen. Daarnaast slaagden we erin het aantal arbeidsinspecteurs te verhogen, zodat misstanden beter kunnen worden opgespoord én aangepakt.

Met het nu naar de Kamer gezonden wetsvoorstel wordt de controle rondom grensoverschrijdende detachering, waarbij buitenlandse werknemers tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden, verder verscherpt. Daartoe wordt onder meer een meldingsplicht ingevoerd: vóór aanvang van het werk moet worden aangegeven met welke personen op welke plek gedurende welke periode wordt gewerkt. Daarnaast moeten gegevens als bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, werkroosters, loonstroken en betalingsbewijzen ter inzage worden gelegd. Bedoelde meldingsplicht gaat ook voor de uit het buitenland afkomstige zzp-er gelden; dat helpt bij het bestrijden van schijnzelfstandigheid.

De werkgever die gebruik maakt van de diensten van een buitenlands uitzendbureau of van een zzp-er moet zich bovendien vergewissen van de juistheid van de verstrekte gegevens. Doet hij dat niet of in onvoldoende mate, dan kan ook hij worden beboet. De wet voorziet tenslotte nog in zaken als het uitwisselen van informatie tussen inspectiediensten, het op verzoek van collega-inspectiediensten verrichten van controles en de mogelijkheid van boete-inning in het buitenland.

Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die helpen in de strijd tegen een ‘race to the bottom,’ wat betreft arbeidsvoorwaarden, en vóór een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Een strijd die de Partij van de Arbeid blijft voeren. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat fatsoenlijk werk de speerpunt is van het Nederlandse EU-voorzitterschap dit half jaar. Een voorzitterschap dat moet leiden tot een verdere aanscherping van de Brusselse regelgeving op dat vlak. Wordt vervolgd dus.

Dit artikel is geschreven door John Kerstens, 2e kamerlid voor de PvdA.