20 oktober 2016

STEM OP NL DELTA BIESBOSCH-HARINGVLIET MOOISTE NATUURGEBIED VAN NEDERLAND

Tot 31 oktober 2016 krijgt de bevolking gelegenheid om de drie mooiste natuurgebieden van Nederland te kiezen. De ‘Delta Biesbosch-Haringvliet’ is één van de 13 genomineerde gebieden. Omdat de Hoeksche Waard en Tiengemeten deel uitmaken van deze vruchtbare rivierdelta, één van de grootste delta’s in Europa, roepen wij alle inwoners op voor hun eigen gebied te stemmen.

U kunt uw stem uitbrengen via deze link.

Uitverkiezing tot één van de drie winnaars zal de Hoeksche Waard mede op de kaart zetten en geld opleveren voor aanleg en uitbreiding van recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden.

De weidse zeearm Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch is ontstaan door het natuurgeweld van zware stormvloeden in de late middeleeuwen, waarvan de Sint Elisabethsvloed in 1421 de bekendste is. De zee drong met verwoestende kracht diep het land binnen en vormde dit in Europa unieke estuarium. Sindsdien een foerageer- en rustplaats voor honderdduizenden internationale trekvogels en een paradijs voor overwinterende en broedende water- en moerasvogels, roofvogels en voor een gebiedseigen flora en niet-gevederde fauna. Niet alleen de natuurwaarden van de brede zeearm met de opwassen daarin en de oeverlanden aan weerskanten zijn uitzonderlijk hoog; ook de ontstaansgeschiedenis van het vruchtbare bedijkingenlandschap van deze Hollandse delta is uniek in de wereld. Het water, dat gedurende eeuwen veel heeft genomen maar ook veel heeft gebracht, heeft de cultuur op de Zuid-Hollandse eilanden bepaald.

Al in het Natuurbeleidsplan van de Nederlandse Regering uit 1990 worden Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch met hun oevers gekwalificeerd als ‘Kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur’ (EHS) in Nederland.

Het wordt de hoogste tijd dat hieraan meer nationale en internationale bekendheid en waardering, ook in de vorm van financiële ondersteuning, wordt gegeven.

Stem daarom op NLBiesbosch-Haringvliet en roep door de link https://www.mooistenatuurgebied.nl/ te verspreiden ook familieleden, kennissen, collega’s en clubgenoten op om voor het einde van de maand te stemmen.

(met dank aan Willy Spaan die bovenstaande tekst verzorgde)

Klik hier voor het promotiefilmpje voor ons gebied.