15 februari 2017

Statencommissie debatteert vanavond over herindeling Hoeksche Waard

De Statencommissie Bestuur en Middelen vergadert vanavond vanaf 19.00 uur o.a. over het door Gedeputeerde Staten genomen besluit tot herindeling van de Hoeksche Waard.

 

 

De bijeenkomst wordt rechtstreeks uitgezonden door de webcast van de Provincie Zuid-Holland.
U kunt het debat volgen via deze link.

De agenda van de vergadering vindt u hier.

Volgende week woensdag, 22 februari, neemt Provinciale Staten in haar plenaire vergadering het definitieve besluit.
Ook deze vergadering zal rechtstreeks worden uitgezonden.


Portefeuillehouder: gedeputeerde Van der Sande

Toelichting:

Het Herindelingsadvies Hoeksche Waard betreft het advies van Provinciale Staten van Zuid-Holland aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het wetgevingstraject te starten voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente. Na jaren van discussie over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard bleven de gemeenten verdeeld over de manier waarop deze toekomst moet worden vormgegeven. Daarmee trad de afspraak in werking dat de provincie de regie zou nemen en is op 12 januari 2016 door GS de arhi-procedure gestart. Op dat moment lagen twee mogelijke keuzen voor, namelijk samenvoeging van de vijf gemeenten of een samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht. Voor elk van deze opties was in de Hoeksche Waard onvoldoende politiek draagvlak. Op basis van overleggen en analyse van de problemen en oplossingsrichtingen hebben GS besloten dat een samenvoeging van de vijf gemeenten de beste oplossing is, hetgeen wordt gemotiveerd in voorliggend advies aan de regering. In afwijking van het herindelingsontwerp (besproken door de commissie op 7 september 2016) wordt de regering tevens geadviseerd te kiezen voor ingang van de voorgestelde fusie per 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden in dat geval overgeslagen waardoor de huidige gemeenteraden tot eind 2018 aanblijven. De gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente vindt dan in november 2018 plaats. De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de vaststelling van het Herindelingsadvies Hoeksche Waard in de Statenvergadering van 22 februari 2017.