17 mei 2016

Start gebiedsontwikkeling Hoeksche Waard West / Spuimonding

Hoeksche Waard de plek waar je wilt zijn!

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam gaan zich samen inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de Hoeksche Waard West/Spuimonding.

Op 17 mei jl. hebben zij een intentieverklaring ondertekend om invulling te gaan geven aan verschillende projecten uit de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding. De Gebiedsagenda is tot stand gekomen met inwoners en organisaties uit het gebied.

Gebiedsagenda
De Gebiedsagenda Hoeksche Waard West/Spuimonding bestaat uit verschillende projecten. Elk project heeft zijn eigen belangen en doelen. De kracht zit echter in het uitvoeren van alle projecten, waardoor ze elkaar versterken. Het uiteindelijke doel van de projecten is het ontwikkelen van meer toegankelijke binnen- en buitendijkse natuur, het verbeteren van de recreatiemogelijkheden en het versterken van de dorpen, waardoor deze aantrekkelijker worden om te wonen, werken en verblijven. Een goed voorbeeld hiervan is het project Goudswaard met de Leenheerenpolder. Dit project is gericht op het verbeteren van de recreatiemogelijkheden en het opknappen van de haven en het gebied daaromheen. Voor het overige deel van de Leenheerenpolder is het de wens de natuur in dit gebied beter toegankelijk te maken en te komen tot een intergetijdengebied met een nieuw leefgebied voor beschermde trekvissen.

Toegevoegde waarde
Met de ondertekening geven partijen aan zich in te zetten voor de realisatie van deze projecten. Hiermee wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot, creëren de projecten maatschappelijke en economische waarde, dragen ze bij aan een robuust en toekomstbestendig zoetwatersysteem en zijn ze van toegevoegde waarde voor de regio. Uitgangspunt is dat de projecten tussen 2016 en 2026 worden gerealiseerd.

Ontwikkeling Haringvliet
De Gebiedsagenda is gericht op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard- West / Spuimonding, omdat dit gebied alles in zich heeft om bij te dragen aan de economische kracht van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Bovendien is dit gebied een sleutel voor de ontwikkeling van het Haringvliet, dat ecologisch gezien internationaal van groot belang is.  Natuurbeschermingsorganisaties, overheden en bedrijfsleven werken samen om het Haringvliet weer tot een dynamisch gebied voor natuur én regionale economie te maken

Samen met inwoners en organisaties
In 2013 werden bedrijven en bewoners van de Hoeksche Waard uitgedaagd  om ideeën en projecten te presenteren voor de ontwikkeling en vitalisering van het gebied. De oproep – samengevat onder de titel Hoeksche Waardenmakerij –  leverde meer dan veertig veelal particuliere initiatieven op. Een deel van de projecten uit de gebiedsagenda zijn hier aan gerelateerd of komen hier direct uit voort.

Initiatiefnemers
SOHW, Gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam namen het initiatief tot deze Gebiedsagenda. SOHW realiseert hiermee delen van het  Uitvoeringsprogramma SOHW 2015-2018 voor de Hoeksche Waard. Gemeente Korendijk heeft tot dusver gekozen voor een faciliterende rol en ziet nieuwe energie en initiatieven ontstaan om de leefbaarheid te bevorderen. Vanuit hun gezamenlijke ambitie gericht op een  innovatief en duurzaam toekomstbeeld, waarin economie en ecologie elkaar versterken, spelen Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam een ondersteunende en faciliterende rol. De ontwikkelingen uit de gebiedsagenda dragen bij  tot een intergetijdengebied met een vitale delta voor trekvis en zoetwatervoorziening.

17 mei Zeeland-2115

Op de foto staan van links naar rechts: Paul Boogaard, gemeente Korendijk, wethouder; Eric van der Schans, Havenbedrijf Rotterdam, hoofd milieumanagement; Kirsten Schuijt, Wereld Natuurfonds, hoofd natuurbescherming; André Borgdorff, SOHW, voorzitter.

De informatiebrochure over de gebiedsagenda vindt u hier