21 november 2014

PvdA Hoeksche Waard dient moties in tot redding van de voedselbank

Foto voedselbank

De coördinator van de Voedselbank Hoeksche Waard, Chiem van de Wetering, luidde in het AD van 11 november en tijdens de uitzending  van Nieuwsradio Hoeksche Waard op zaterdag 15 november, de noodklok over het ontbreken van huisvesting per 1 februari 2015.

Het artikel in het ADHW van 11.11.2014 vindt u hier .

De Partij van de Arbeid vindt het onacceptabel dat deze (nood)voorziening voor ca. 130 gezinnen in de Hoeksche Waard er mee zou moeten stoppen.

De vijf Hoeksche Waardse fracties van de PvdA hebben daarom besloten in alle gemeenten een motie in te dienen waarin zij de colleges opdragen alles in het werk te stellen om de  continuïteit van de werkzaamheden van de Voedselbank Hoeksche Waard te garanderen.
Op dinsdagavond 18 november werden de eerste moties ingediend tijdens de Gemeenteraadsvergaderingen en Korendijk en Oud-Beijerland.

In Korendijk is de motie mede ondertekend door de fractie van D66.

Hieronder de letterlijke tekst van de motie, zoals die in Korendijk wordt ingediend. Die in Oud-Beijerland was van dezelfde strekking.

Raadsvergadering: 18 november 2014  

Onderwerp:

Huisvesting van de Voedselbank Hoeksche Waard

De raad van de gemeente Korendijk in vergadering bijeen op 18 november 2014; 

overwegende dat;

  • De Stichting Voedselbank Hoeksche Waard op korte termijn zonder huisvesting komt te zitten;

is van mening dat;

  • De Voedselbank – hoewel die niet nodig zou moeten zijn – nog steeds een onmisbare faciliteit is om armoede draaglijker te maken;

draagt het college op:

  • Zich tot het uiterste in te spannen om in overleg met andere gemeenten in de Hoeksche Waard stappen te zetten om de continuïteit van de werkzaamheden van de Voedselbank Hoeksche Waard te garanderen. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

E.L.S. van Wetten,                                           mr. drs. J. Stelpstra,

D66 Korendijk                                                   PvdA Korendijk

In Oud-Beijerland vond de door de PvdA ingediende motie  geen steun.In Korendijk is de motie met meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de VVD stemde om principiële redenen tegen.

De in het vragenhalfuurtje in Oud-Beijerland gestelde vragen over dit onderwerp waren door wethouder Kievit dermate positief beantwoord dat de motie overbodig leek.

Het komt er op neer dat de verantwoordelijk wethouders in de gemeenten Oud-Beijerland en Korendijk zich zullen inspannen om, mede in overleg binnen het zogenaamde portefeuillehoudersoverleg van de Hoeksche Waardse gemeenten,  in overleg met de Voedselbank Hoekssche Waard, tot een oplossing te komen voor de acute huisvestingsnood van de Voedselbank.