PvdA in de Raad van de Hoeksche Waard, december 2020

24 december 2020

Het programmaplan Duurzaamheid deed het meeste stof opwaaien in de raadscyclus van december, de laatste van het jaar. Tijdens de besluitvormende vergadering ontstond, overigens net als tijdens de oordeelsvormende vergadering, een verhit debat.
In de oordeelsvormende bijeenkomst was het burgerlid Ruben Smit die pleitte voor recycling van het programmaplan Duurzaamheid en tijdens de besluitvorming deed raadslid Mark de Koning dat nog eens dunnetjes over.
Kern van de kritiek van de fractie van de PvdA is als volgt:

“Er is tot dusver nauwelijks sprake van inbreng van inwoners, de participatie komt niet op gang. Het risico bestaat dat de rekening van verduurzaming wordt neergelegd bij mensen die deze eigenlijk niet kunnen betalen. Hoe kun je ‘vergroenen’ als je rood staat? Het antwoord op deze wezenlijke vraag ontbreekt in het plan. Zonder concrete actie en beleid kan de duurzaamheidsopgave leiden tot een ongewenste tweedeling.“

Verder is het programmaplan vaag (lees: niet duidelijk en concreet) en schort het aan de communicatie.
Het gaat, zo betoogde Mark de Koning, de PvdA niet om de keuzes die in het plan worden gemaakt, maar vooral om de keuzes die niet worden gemaakt.

“De wethouder verschuilt zich achter vaag beleid en betoogt dat dit duidelijk zal worden tijdens de uitwerking. Dat is voor de PvdA de wereld op zijn kop.
Er staan geen helder afgebakende tussendoelen in het programmaplan en mede daarom vindt de fractie dat het voldoet. Wanneer wordt wat gerealiseerd? Wat ligt binnen de beïnvloeding van de gemeente? Als concrete doelen in de wachtstand worden gezet wordt verduurzaming een fata morgana.“

GroenLinks diende twee moties in die, als ze werden aangenomen, zouden betekenen dat het programmaplan volledig op de schop moest. De kritiek van deze partij, en van andere partijen waaronder ook de VVD, was zo stevig dat het erop leek dat de coalitiepartijen zich eens temeer aan elkaar moesten vastklampen.

Toen het op een stemming aankwam werden de moties ingetrokken en stemde alleen de PvdA tegen. Ook van GroenLinks en de VVD stemde een raadslid tegen. Dat was gezien het voortraject een mager resultaat.
Dit verhaal krijgt in de raad van februari 2021 een vervolg, want dan komt een rapport van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard in de raad. Dit rapport velt een vernietigend oordeel over het programmaplan Duurzaamheid.


Harmonisatie Leidingen- en telecomverordening

De fractie vroeg zich bij dit onderwerp – dat gold ook voor vrijwel alle andere harmonisaties die tijdens de laatste vergadering voor het kerstreces aan de orde kwamen – waarom dit op het laatste moment moest.

Deze harmonisatie was verplicht in het kader van de wet Arhi (Algemene regels herindeling). De regelingen van de vijf voormalige gemeenten waren nagenoeg identiek, zodat dit veel eerder had kunnen gebeuren.


Harmonisatie huisvestingsverordening

Ook deze harmonisatie, waarmee de fractie instemde, had geen twee jaar op zich hoeven laten wachten. Overigens komt deze verordening in 2021 inhoudelijk weer aan de orde.


Bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Zomerlanden’

Over dit plan was de inbreng:,,Het bestemmingsplan Natuurbegraafplaats Zomerlanden vindt de fractie van de PvdA uitstekend. Het is geweldig dat zo’n wenselijk extern initiatief met dit plan wordt gefaciliteerd in het Mollebos in polder De Buitenzomerlanden.

Al 60 jaar geleden werd begonnen met het storten van slib en het vernielen van de natuurlijke structuren in dit buitendijkse gebied. Wat er nu ligt, is niets bijzonders. De grond is van een bedenkelijke kwaliteit en het daarop groeiende bos mag die naam eigenlijk niet hebben.

Met de komst van een natuurbegraafplaats kan het alleen maar beter worden. Mede dankzij de adviezen van Hoeksche Waards Landschap zal het bos aan kwaliteit winnen en zal de dubbele bestemming, begraafplaats en recreatiegebied, zeer waarschijnlijk worden waargemaakt.

De fractie van de PvdA vindt het lovenswaardig maar tegelijkertijd opmerkelijk dat in 391 bladzijden werkelijk geen enkel aspect onbesproken blijft. Provincie, gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat, archeologen, natuurbeschermers, cultuurhistorici, milieubeschermers, ondernemers, werkelijk iedereen heeft zijn plasje mogen doen over de ruimtelijke, maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.

Deze raad mag wensen dat elk plan, zowel extern als intern zo scrupuleus wordt onderzocht en zo meticuleus wordt beschreven. De fractie van de PvdA stemt van harte in met de vier beslispunten van dit raadsvoorstel.’’


Bestemmingsplan Berkenlaan in Klaaswaal

De fractie van de PvdA is tevreden dat er in Klaaswaal wordt gebouwd. Dat zou nog wel meer mogen zijn. Veel ontwikkelaars zijn uiteraard benieuwd naar wat er zal gebeuren met betrekking tot de Rondweg. De PvdA hoopt dat er meer plannen worden ontwikkeld die de kwaliteit en de leefbaarheid van Klaaswaal zullen verbeteren.


Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard Noordoost

De PvdA fractie had kennis genomen van de vertrouwelijke stukken die bij dit ontwerpbestemmingsplan horen. En vond dat de gemaakte keuzen verantwoord zijn. De fractie van de PvdA is positief over dit plan en stemde ermee in, vooral ook omdat in deze wijk voor allerlei doelgroepen wordt gebouwd.


Nota Ruimtelijke kwaliteit Hoeksche Waard 2020

De fractie van de PvdA heeft ingestemd met dit voorstel, al past ook hier de kanttekening dat die harmonisatie later dan nodig wordt gedaan. Duidelijk is dat het verzet tegen de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 veel tijd heeft gekost en nu nog altijd zijn tol eist.

Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zwaait de slinger van de decentralisatie al weer de andere kant op. Het is de vraag of de nieuwe Omgevingswet van kracht zal worden op 1 januari 2022. Er is een sterke roep om de ruimtelijke inrichting weer te centraliseren, vooral ook met het oog op de noodzakelijke woningbouw.


Harmonisatie Drank en Horecaverordening

Herhaling is de toverkracht van de reclame. Ook voor deze harmonisatie gold dat die natuurlijk begin vorig jaar al zijn beslag had moeten krijgen. De PvdA was altijd voor gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard. Fractievoorzitter Piet Westdijk sprak zich uit voor dit voorstel, maar hij had eigenblijk willen zeggen: ,,Soms krijg ik het gevoel dat deze raad nog opereert op het niveau van 14 zelfstandige dorpen en 37 buurtschappen.’’


Slotrapportage

De slotrapportage toont een iets gunstiger beeld dan wat de verwachting was. Dit betere uitgangspunt laat onverlet dat 1,9 miljoen aan budgetten naar volgend jaar verhuist en dat voor 47 miljoen euro aan investeringskredieten voor projecten worden doorgeschoven.
Het is een behoorlijk bedrag dat wordt overgeheveld. Uit de toelichting heeft de fractie van de PvdA begrepen dat er voldoende mogelijkheden zijn om de activiteiten die als gevolg van de coronacrisis nog niet zijn uitgevoerd alsnog uit te voeren.
Daarbij plaatste de fractie de kanttekening dat het weleens zou kunnen dat als gevolg van dat doorschuiven een stuwmeer ontstaat. En dat de constatering dat sommige activiteiten geen uitstel meer verdragen vloeibaar wordt door de harde werkelijkheid.

Het is wat de fractie van de PvdA betreft beslist een aandachtspunt.
Overigens  gaan wij akkoord met de beslispunten in het voorstel over de Slotrapportage.
Die geeft de financiële situatie van de begroting aan en is de voorloper van het eindresultaat in de jaarrekening 2020.


Toepassingskader tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Met de tijdelijke wet maatregelen in het kader van Covid-19 is een regionaal toetsingskader opgesteld. De nieuwe wet geeft inzicht in de verantwoordelijkheden en bevoegden tussen de voorzitter van de veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en de burgmeesters. De PvdA fractie kon instemmen met het toetsingskader, maar had wel vragen over het tijdstip waarop de stukken werden aangeleverd en complimenten over de inzet van de mensen van de Veiligheidsregio.


Harmonisatie verordening Jeugdhulp

De verordening aangaande de jeugdhulp moest worden geharmoniseerd. Ook hier een puur technische zaak in het kader van de wet Arhi. De PvdA fractie had wel vragen over waarom deze technische harmonisatie zo lang op zich liet wachten. Inhoudelijk zal er in 2021 nog verder worden gesproken over de vormgeving van de jeugdhulp.


Harmonisatie Verordening Participatiewet,  IOAW en IOAZ Hoeksche Waard

Ook hier een technische harmonisatie, maar met al wat meer inhoudelijke afwegingen. Inhoudelijke wijzigingen die volgens het college vooruitlopen op de wetswijziging van 1 juli 2021 met betrekking tot de individuele studietoeslag, de individuele inkomenstoeslag en ten aanzien van het verlagen van de bijstand. De PvdA-fractie heeft aangegeven dat een deel van de discussie ook zal worden gevoerd bij het bespreken van ons initiatief voor een gemeentelijkarmoedebeleid.


Harmonisatie Verordening Schulddienstverlening

Hoewel het ook hier om een technische harmonisatie ging, heeft de PvdA gevraagd waarom een evaluatie van de bestaande regelingen lijkt te ontbreken.


Visie Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

De visie op de voorschoolse voorzieningen en de peuteropvang viel een beetje tussen wal en schip. Het was geen technische harmonisatie maar een actualisatie van een al oudere visie. Helaas ging deze visie niet in op het aanbieden van de voorschoolse educatie. Deze wordt niet in alle dorpen in Hoeksche Waard aangeboden.

Er is vooral een probleem in de voormalige gemeente Korendijk. Volgens de PvdA-fractie is dat een onwenselijke situatie omdat hiermee rechtsongelijkheid dreigt te ontstaan en mogelijke achterstanden bij jongere kinderen.

Tijdens de besluitvormende vergadering werd een motie van GroenLinks, PvdA en D66, die de wethouder opriep om beleid te formuleren zodat het aanbod van voorschoolse educatie overal wordt aangeboden, vreemd genoeg door de meerderheid van de raad verworpen.


Moties vreemd aan de agenda van CU en VVD

Op de besluitvormende vergadering heeft de fractie een motie gesteund van de CU voor een ankerverbod voor motortankschepen die ontgassen buiten de vaarwegen, zoals het Hollands Diep. Er zijn wellicht praktische belemmeringen voor het uitvoeren van de motie, maar de wethouder gaf aan hier mee aan de slag te gaan. Wij volgen dit met belangstelling.


Een motie vreemd aan de agenda van VVD en SGP betreffende de digitale weerbaarheid vonden wij zeer breed geformuleerd en onvoldoende concreet. Die hebben wij daarom niet gesteund.