PvdA HW in de raad van 11 juni 2019

13 juni 2019

 

Vragen inzake stoppen lunchcafé Zonder Meer

Naar aanleiding van het sluiten van lunch café ‘Zonder Meer’ in Oud –Beijerland heeft de PvdA-fractie haar zorgen uitgesproken met betrekking tot de gevolgen voor cliënten en personeel. In het vragen-halfuurtje zijn daarom de volgende vragen gesteld:

1. Ziet de wethouder mogelijkheden voor een doorstart, nadat de schulden zijn vereffend, onder bijvoorbeeld de paraplu van HW-werkt?
2. Wat waren de voorwaarden, anders dan genoemd in het AD, vanuit het college van de gemeente Oud–Beijerland voor het toekennen van een overbruggingskrediet van 25.000,- Euro in juli 2017 en heeft de stichting  ‘Zonder Meer’ zich hier aan gehouden?
3. In de informatiebrief die de wethouder vlak voor de vergadering verstuurde bleek dat er eerder stappen zijn ondernomen om aan de bel te trekken. Wethouder Van Waveren heeft in maart 2016 het bestuur van de stichting aangeboden de organisatie op orde te brengen. In juli 2017 volgt dus het krediet onder voorwaarden. Had er niet eerder ingegrepen kunnen worden?

Naast de PvdA heeft ook Groen Links hierover vragen gesteld.

Wethouder Wan Waveren heeft aangegeven dat voor de toekomst de rol van de gemeente beperkt is omdat het hier gaat om mensen met PGB gelden. De wethouder gaf aan dat het hier gaat om een zelfstandige stichting. Ook hierin is de rol van de gemeente dus beperkt. Er zijn verschillende aanbiedingen gedaan om te helpen. Volgens hem heeft het bestuur van de stichting zelf besloten om daar niet op in te gaan. Pas in 2017 werd de financiële nood zo groot dat de voormalige gemeente Oud-Beijerland een lening onder bijzondere voorwaarden wilde verstrekken. Uit de onderzoeken van de externe accountant is toen gebleken dat er een tekort was en dat de exploitatie van de stichting nooit sluitend is geweest.  Met betrekking tot de doorstart heeft de wethouder aangeven niets uit te sluiten. Belangrijk is dat de schuldenlast wordt weggewerkt. De wethouder gaf aan dat het niet aannemelijk is dat HW-werkt de rol zal oppakken.

 

Multifunctionele accommodatie Oud Beijerland

In de raad waren er zowel veel vragen als complimenten ten aanzien van het circulair bouwen. De PvdA fractie ondersteunt de bouw van de multifunctionele accommodatie. In een eerder stadium heeft de PvdA zijn zorgen geuit over de wijze waarop er is omgesprongen met een van de gebruikers: het Odensehuis. Onze vragen op 11 juni gingen vooral over de hoogte van de huren voor de gebruikers van de nieuwe accommodatie.  De wethouder gaf hierop aan dat de gemeente nog in is gesprek met de verschillende partijen/gebruikers. De huren zullen ‘marktconform’ worden aangeboden vergelijkbaar met de huurprijzen van het nieuwe dorpshuis in Mijnsheerenland. Het gaat volgens de wethouder volgens huren die gebruikelijk  zijn voor maatschappelijke organisaties.

 

Torensteepolder

De PvdA fractie heeft de zorgen naar voren gebracht met betrekking tot de verkeersveiligheid. In de beeldvormende vergadering heeft een inspreker hier terecht aandacht voor gevraagd voor met name de veiligheid bij bepaalde kruisingen voor het bouwverkeer en gewoon verkeer. Wethouder van Waveren gaf aan dat er een duidelijker wegmarkeringen worden aangebracht om de voorrangssituatie duidelijker aan te geven. De verkeersveiligheid zal in de gaten worden gehouden. Wij blijven de situatie ook nauwlettend volgen.

De PvdA heeft gevraagd naar de verdeling van de woningen in de categorieën goedkoop, middel en duur voor wat betreft de Torensteepolder fase 1 B en 1C. Deze lijken te passen binnen de huidige Woonvisie. Er zal overigens op korte termijn een nieuwe Woonvisie nodig zijn. Dan kan er dus ook worden gesproken over de verdeling van de verschillende woontypen.

 

Zienswijze Begroting en Jaarrekening Dienst Gezondheid & Jeugd

De Partij van de Arbeid kan instemmen met deze zienswijze.

Daarbij passen twee kanttekeningen. De aankondiging van de minister om 1 miljard extra te besteden voor de jeugdzorg klinkt aardig maar onze vrees is dat deze bij lange na niet voldoende is. Het gaat om een bedrag dat zal worden verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Het zal dan ook nog eens worden verdeeld over de 355 gemeenten. Het is geen structureel geld en geen extra geld. Met andere woorden het is niet voldoende om de tekorten ongedaan te maken. Zonder structureel extra geld blijven de problemen. Wij ondersteunen dus verdere acties richting het kabinet om extra gelden voor het sociaal domein beschikbaar te stellen.

Dat laat onverlet dat er iets moet gebeuren bij de organisatie van de jeugdzorg. Wij onderschrijven de teleurstelling van het uitblijven van de zogehetenomdenknotitie’ voor de service-organisatie. Een notitie bedoeld om te kijken wat er anders kan. Daarbij hebben wij ook liever een doorwrocht document waar goed over is doorgedacht. Wij adviseren de dienst om ook bij collega-diensten te rade te gaan. Wij staan hierin duidelijk niet alleen. Daarnaast moeten volgens de Partij van de Arbeid verbeteringen in effectiviteit, efficientie en samenwerking binnen de jeugdzorg worden opgepakt.

 

Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.

Een amendement van Groen Links en de Hoeksche Waardse seniorenpartij om en uitzondering te maken voor een nieuw te vestigen van bedrijfsfuncties buiten een als zodanig bestemd bedrijventerrein. Opzet van de indieners om de verrommeling van het landschap tegen te gaan. De PvdA fractie heeft voor dit amendement gestemd. Wij vinden dat nieuwe bedrijfsactiviteiten op bestaande bedrijventerreinen moeten worden gevestigd. Nadat dit werd verworpenen konden wij niet instemmen met het raadsvoorstel.