Door op 3 oktober 2016

PvdA hekelt informatieverstrekking over Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard

De afgelopen weken is de actualisatie van het Woningbouwprogramma Hoeksche Waard ter kennisname gepresenteerd aan de 5 gemeenteraden. PvdA fractievoorzitter in Korendijk, Jelle Stelpstra, sprak tijdens de commissievergadering op 27 september jl. in Korendijk zijn zorgen uit over de gebrekkige en zelfs tegenstrijdige informatieverstrekking aan de diverse gemeenteraden. 

“Het betreft een regionaal programma, maar qua informatieverstrekking naar de raden valt het op dat de SOHW-toelichting, zoals die naar de provincie is gestuurd, ontbreekt. Vervolgens schrijft ieder college een eigen afwijkend memo aan haar raad. Oud-Beijerland spant daarbij de kroon door geen enkele toelichting mee te zenden. Noch het SOHW, noch de colleges geven duidelijk aan wat de verschillen zijn met de versie uit 2015. Ook de provincie gaat daar in haar reactie niet op in.

De PvdA blijft zich grote zorgen maken over de vraag naar sociale huurwoningen; temeer aangezien het SOHW aangeeft dat zij geen noodzaak ziet om deze categorie woningen in de Hoeksche Waard uit te breiden. De Provincie geeft aan, hierover wel degelijk in 2017 met de gemeenten in gesprek te zullen gaan en dat stemt ons optimistisch. We hadden echter liever gehad dat het SOHW daar zelf mee was gekomen.
Wij wijzen erop dat er sinds het programma van 2015 een toename in de regionale plannen van 125 woningen te zien is en dat in de categorie “kleine plannen” 162 extra woningen zijn opgenomen. Wij vinden het betreurenswaardig dat niet duidelijk wordt in welke prijsklasse deze extra woningen gaan vallen. Gelukkig meldt de provincie in haar brief nu duidelijk dat zij ook steeds meer wil focussen op de kwalitatieve behoefte, waar wij ook eerder al op hebben aangedrongen.
Overigens blijft het voor ons nog steeds een raadsel waarom de Provincie de zogenaamde “bandbreedtetoets” niet loslaat op ons programma. Ik herhaal graag nog eens dat wij ervan overtuigd zijn dat dit een harde eis is en dat we er dus op kunnen wachten dat de provincie hier een keer mee komt. Het aantal te realiseren woningen volgens het programma ligt nu, nog meer dan in 2015, ruim boven het maximum van deze toets.”

Doordat de verantwoordelijk portefeuillehouder, wethouder Gerard den Boer, afwezig was heeft het College toegezegd dit punt op de agenda van de eerstkomende raadsagenda (op 11 oktober a.s.) te zetten.

Wethouder Paul Boogaard gaf nog wel aan verbaasd te zijn over het feit dat de colleges in gezamenlijkheid (lees SOHW) niet één gelijkluidend memo hebben opgesteld; desnoods aangevuld met een lokale aanvulling. Hij zal dit dan binnenkort ook ‘oppakken’ in SOHW-verband.


Bijlagen: