PvdA-fractie Korendijk stapt uit coalitie en wethouder Honders dient ontslag in.

18 januari 2018

De behandeling van de Subsidie-aanvraag van Scouting Swaneblake tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 januari in Korendijk heeft de dag erna geleid tot een breuk in de coalitie en het opstappen van wethouder Martin Honders

Op 17 januari ontving burgemeester Stoop als voorzitter van de raad en het college van B&W de volgende brieven.


 


 

De regionale pers pakte de gebeurtenissen al snel op.

Klik hier voor de artikelen in het AD en het Kompas.


Het dossier ‘scouting Suanablake’

Al gedurende een groot aantal jaren kunnen de watersportvereniging De Put en Scouting Suanablake slecht door één deur als het gaat om het gezamenlijk gebruik van de Jachthaven aan de Nieuwendijk in Goudswaard.
Eerder heeft een aantal gemeenteraadsleden op persoonlijke titel tevergeefs geprobeerd in de zaak te bemiddelen.
Na een aantal rechtsgangen heeft de rechter sterk aangedrongen op ”mediation”. Dit heeft geleid tot een overeenkomst waaraan beide partijen zich moeten en zullen houden.

Scouting Suanablake heeft voor de raadsvergadering van 5 december jl. inspreekrecht aangevraagd.
Tijdens het betoog van de voorzitter van de scouting, de heer Nobel,  deed hij verslag van de achterliggende procedures en de consequenties van de gemaakte afspraken. Eén van de afspraken is dat de scouting binnen 6 jaar naar een andere ligplaats voor hun wachtschip en een aantal vletten moet uitzien. Met het gemeentebestuur is afgesproken dat zij mee zullen helpen naar het realiseren van een geschikte nieuwe locatie.
In zijn betoog repte de heer Nobel weliswaar over de grote inspanningen die de gelopen procedures hebben gevergd maar niet over geld.
Opvallend was dat een aantal raadsleden de spreker bestookten met vragen over de kosten die e.e.a. met zich mee had gebracht en de consequenties voor de begroting van de scouting.
Uiteindelijk concludeerde de voorzitter, burgemeester Stoop, met instemming van de raad en verantwoordelijk wethouder Honders, dat de heer Nobel,  op korte termijn een afspraak zou moeten maken met het ambtelijk apparaat teneinde de mogelijkheid van een eventuele eenmalige ‘projectsubsidie’ te bekijken.  Ook gaf hij aan dat de het college, conform de subsidieverordening, de bevoegdheid heeft om een dergelijke subsidie, zonder goedkeuring van de raad, toe te kennen.
Klik hier voor het audioverslag van de inspraak op 5 december (agendapunt 6)

Dat laatste is niet gebeurd!

Op 15 januari ontving de gemeenteraad een reactie van de heer Nobel waarin hij terugkwam op een aantal vragen van financiële aard, die hij staande raadsvergadering van 5 december niet kon beantwoorden. De reactie bevatte ook een subsidieverzoek aan de gemeente, maar de Nobel richtte dat aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van dit verzoek van 15 januari vroegen CDA, SGP (beide coalitiepartijen) en GBK op 16 januari bij het college een zogenaamd ‘interpellatiedebat’ aan, zonder daarbij de derde coalitiepartij, de PvdA, te betrekken. Een zwaar politiek middel om politieke bestuurders (in dit geval het college van B&W) ter verantwoording te roepen.

Het college, dat ondanks de herindelingsperikelen in de raad, tot dan zeer collegiaal had gefunctioneerd, stelde voor om het onderwerp alsnog als normaal agendapunt op de agenda te zetten. De indieners van het verzoek om een ‘interpellatiedebat’ stemden hiermee in.

Er ontstond een debat waarin verantwoordelijk wethouder Martin Honders wederom aangaf op korte termijn in overleg met de scouting tot een oplossing te willen komen. Uiteraard zou de scouting dan wel eerst met de ‘billen bloot’ moeten m.b.t. haar financiële positie; de ingediende subsidieaanvraag voldeed daar niet aan.

Mevrouw Marga van Hulst (GBK), voerde aan dat deze procedure was bedacht, om snelheid te kunnen betrachten. Wethouder Honders ontkrachtte dit argument door aan te geven dat in het geval van een eenmalige projectsubsidie, een collegebesluit heel snel genomen kan worden.

Toen wethouder financiën, Paul Bogaard (CDA), door de voorzitter om een reactie werd gevraagd, memoreerde hij het feit dat de gemeenteraad het budgetrecht heeft. “Met andere woorden als de raad mij opdracht geeft, kan ik het bedrag morgen overmaken; wij hebben genoeg deskundigen in huis om dat achteraf op een ordentelijke wijze in de boekhouding te verwerken”.

Na een schorsing van de vergadering werd door de eerder genoemde drie partijen de volgende motie ingediend.

Nadat de motie is voorgelezen deelt de burgemeester mee dat de raad niet bevoegd is op eigen initiatief een subsidie te verstrekken en dat de tekst dus aangepast zal moeten worden.

Wethouder Honders vraag vervolgens om een schorsing om met het college te overleggen omdat hij door deze motie ‘van zijn stoel valt’.

Na de schorsing krijgt allereerst (?) Marga van Hulst het woord, die voorstelt om twee keer het woord ‘subsidie’ te vervangen door ‘bedrag’ zodat er geen precedentwerking meer vanuit kan gaan.

Martin Honders deelt mee dat hij dit in zijn langdurige politieke carriere niet eerder heeft meegemaakt en dat het dossier door het schrappen van het woord ‘subsidie’ ook geen onderdeel meer uitmaakt van zijn portefeuille………………………..

Na nog wat beschouwingen pro en contra , die uiteindelijk nutteloos bleken, is de motie met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het raadsdebat van 16 januari, dat uiteindelijk heeft geleid tot het opstappen van de PvdA uit de coalitie en het ontslag van wethouder Honders, kun u hier nog eens beluisteren (Agendapunt 10)