11 april 2015

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard van start.

Logo HW

 

 

 

 

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben eind 2014 ingestemd met het procesvoorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de vijf gemeenten. De primaire doelstelling is om de gemeenteraden de juiste informatie en inzichten te verschaffen die nodig zijn om te komen tot verdere besluitvorming over de bestuurlijke toekomst: herindeling of versterkte regionale samenwerking. Tevens is als doelstelling van het proces geformuleerd dat dit moet leiden tot een door alle vijf gemeenten gedragen gemeenschappelijk standpunt over die bestuurlijke toekomst.

Drie onderzoeksthema’s
In het proces van onderzoek en afweging gaat het om drie onderzoeksthema’s:
–  onderzoek naar effecten van herindeling;
–  onderzoek naar effecten van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht;
–  onderzoek naar belangen en drijfveren.

Stuurgroep
Eigenaar- en opdrachtgeverschap van het gehele proces liggen bij de gemeenteraden. Hiertoe wordt een stuurgroep ingesteld, waarin alle 34 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep geeft gezamenlijk sturing en richting aan het proces. Om onafhankelijkheid in de sturing van het proces te borgen heeft de stuurgroep een onafhankelijk (externe) voorzitter, de heer N.P.M. (Nico) Schoof.

Planning
De voorlopige planning gaat ervan uit dat de onderzoeken in het najaar van 2015 zijn afgerond. De stuurgroepleden hebben de inspanningsverplichting om het in de stuurgroep eens te worden over het advies dat op basis van de onderzoeken aan de raden wordt voorgelegd. De uiteindelijke besluitvorming over de bestuurlijke toekomst is aan de vijf gemeenteraden.

De stuurgroep heeft op 23 maart  unaniem gekozen voor onderzoeksbureau BMC

Dit bureau diende op 1 april bij de stuurgroep een onderzoeksvoorstel in dat unaniem werd aanvaard.

Op 2 april deden de gezamenlijke Hoeksche Waardse gemeenten een persbericht uitgaan:

Bemoeienis inwoners belangrijk voor toekomst Hoeksche Waard
Anderhalve week na de keuze van het onderzoeksbureau heeft de stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard unaniem ingestemd met de onderzoeksmethodes. Het nadrukkelijk betrekken van de inwoners bij het proces maakt onderdeel uit van de toverformule. Amper een paar dagen nadat onderzoeksbureau BMC de opdracht werd gegund, kreeg de stuurgroep al een plan van aanpak op het bureau. Hierin staat in vijf stappen beschreven langs welk pad onderzocht gaat worden welke bestuurlijke toekomst het beste past bij de Hoeksche Waard. In dat proces vindt de stuurgroep het betrekken van de inwoners het allerbelangrijkste. Draagvlak creëren en erachter zien te komen hoe de Hoekschewaarder zijn toekomst ziet. Waarin moet zijn gemeente goed zijn? Hoe denkt hij over de dienstverlening en de kwaliteit van het bestuur? Maar ook, hoe zien inwoners het liefst dat de gemeente met hen omgaat? Zomaar enkele vragen die het onderzoeksteam kan voorleggen. De stuurgroep koos voor twee momenten om het oor te luisteren te leggen bij de bevolking. In het voortraject wordt een serie van maximaal vijf groepsinterviews gehouden met vertegenwoordigers van bedrijven, clubs, verenigingen, dorps-, buurt- en wijkorganisaties en instellingen. De uitkomsten van deze gesprekken worden vervolgens betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten. Waar staan de gemeenten op dit moment? In een later stadium volgt nog een inwonersenquête onder een representatief aantal inwoners van de vijf gemeenten. De resultaten van beide raadplegingen maken uiteindelijk een zwaarwegend onderdeel uit van de eindconclusie waarover de gemeenteraden in december van dit jaar een besluit nemen.