30 december 2015

Themabijeenkomst Odensehuis: ‘Dementie, uit zicht of uitzicht !’

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 januari 2016
in De Vijf Schelpen te Mijnsheerenland, Laan van Westmolen 117.
Ontvangst vanaf 19.00 uur, start van de bijeenkomst 19.30 uur.

 

 

Het bestuur van de Stichting Odensehuis Hoeksche Waard wil samen met u stilstaan bij de actuele wetenschap met betrekking tot deze ziekte, bij de maatschappelijke, sociale en emotionele gevolgen ervan, zowel voor de patiënten zelf als voor hun naasten en bij de (on)mogelijkheden die het Odensehuis Hoeksche Waard voor een ieder kan bieden.

U, in onze ogen iedereen die direct en indirect met de ziekte te maken heeft of kan krijgen. Inwoners al of niet ‘op leeftijd’, mantelzorgers, werkers in de gezondheidszorg en vrijwilligers, beleidsbepalers en- makers uit onze vijf gemeenten, u bent van harte welkom.

Het programma:

19.00 uurInloop
19.30 uurWelkom door Gee Rooimans, voorzitter van de Stichting Odensehuis Hoeksche Waard
19.45 uurInleiding door Dr. Janna Papma, coördinator Alzheimer centrum ZWN, over de medische en onderzoekkundige kanten van dementie.
20.30 uurInleiding door Mw. Claudia Lemmens, coördinator ontwikkeling en voorlichting bij Alzheimer onderzoek, over de sociaal-maatschappelijke kanten van de ziekte.
21.15 uurInleiding door Jan Bouma, initiatiefnemer van het Odensehuis.
21.15 uurPauze Ondertussen krijgt u een kijkje in het Odensehuis via een doorlopende powerpoint presentatie.
21.30 uurInformeel samenzijn: met een aantal stellingen van de inleiders en coördinator Ria Los ter inspiratie gaan we met elkaar in gesprek.
22.00 uurSluiting

Graag tot ziens op 13 januari aanstaande!

Om ‘huishoudelijke redenen’ stellen wij het op prijs als u ons uiterlijk op 10 januari wilt opgeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.
coordinator@odensehuishw.nl
06 12 892309


‘Lijden aan dementie’ staat volop in de belangstelling, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Landelijk is er het Deltaplan Dementie, op Hoekschewaardse schaal zijn er initiatieven zoals het Odensehuis en lokaal spannen velen zich in om mensen die aan de ziekte lijden en hun naasten zo goed mogelijk bij te staan.

In Nederland hebben naar schatting ruim 260 duizend mensen dementie, van wie er 150 duizend nog geen diagnose hebben. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. De verwachting voor de Hoeksche Waard ligt boven het landelijk gemiddelde, van 1165 patienten in 2010 naar 2249 in 2030, een stijging van 93%.

De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 1 op de 5. Bij vrouwen is dit 1 op de 3, omdat vrouwen een hogere leeftijd bereiken. De ziekte duurt gemiddeld 8 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dementie doodsoorzaak nummer 1. Gemeten naar zorgkosten (jaarlijks 5 miljard) is dementie ook de duurste ziekte in Nederland.

Toch lijkt het alsof we nog maar aan het begin staan van het doorgronden van deze ziekte. Over oorzaak en gevolg is nog heel veel niet bekend, de ziekte wordt vaak ‘weggezwegen’ en lijkt er soms nu eenmaal ‘bij te horen als je oud wordt’.


HET ODENSEHUIS IS EEN LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLAATS
voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie.

Bezoekers voelen zich thuis en kunnen samen met partner, familie of kinderen binnenlopen. Men ontmoet anderen in een vergelijkbare situatie, er is een ongedwongen sfeer en openheid om met elkaar over de situatie en vele andere zaken te praten.

Mensen die de diagnose dementie hebben gekregen, worden ondersteund in de mogelijkheid, om een leven te leiden waarbij ze zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelen in de samenleving en waar zij een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.

Het Odensehuis gaat uit van eigen regie en kracht van de bezoekers. Bezoekers maken niet alleen gebruik van de adviezen en activiteiten van het huis; zo mogelijk zijn zij actief betrokken bij het geheel. Er wordt met elkaar geluncht en af en toe wordt er door mantelzorgers een warme maaltijd verzorgd.

Meer informatie vindt u op de website van het Odensehuis