20 mei 2015

Legt uitspraak Raad van State bom onder plan Torensteepolder ?

Op 29 april jl. deed de Raad van State een uitspraak in het geding tussen een aantal bewoners van de gemeente Veghel (appellanten) en de raad van dezelfde gemeente (verweerder).
Er was door de bewoners beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van 97 woningen.

In de uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het betreffende bestemmingsplan vernietigd.
De argumenten die aan deze vernietiging ten grondslag liggen, vertonen zoveel gelijkenis met die men op het bestemmingsplan Torensteepolder zou kunnen loslaten, dat de Partij van de Arbeid zich afvraagt of het zinvol is het geactualiseerde bestemmingsplan überhaupt in procedure te brengen.

Met name de volgende twee alinea’s zijn daarbij van belang.

4.5. [appellant sub 2] en anderen stellen tevens dat het plangebied is gelegen buiten bestaand stedelijk gebied en dat ten onrechte niet is onderzocht of door herstructurering, transformatie of anderszins kan worden voorzien in de realisatie van 97 woningen. [appellant sub 2] en anderen noemen een aantal locaties die hiervoor mogelijkheden bieden.

4.5.2. In het voorheen geldende bestemmingsplan heeft het – thans onbebouwde – plangebied een agrarische bestemming die bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca niet mogelijk maakt. Ook kan het gebied op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan niet worden beschouwd als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Het plangebied wordt overeenkomstig de bestemming in het voorheen geldende bestemmingsplan gebruikt. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat niet wordt voldaan aan de bij de toepassing van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro geldende eisen ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het Bro. De door de raad gestelde omstandigheden: de situering van het plangebied, aansluitend aan bebouwing en omgeven door een doorgaande weg; de aanduiding van het plangebied in de Verordening Ruimte 2014 als bestaand stedelijk gebied en de vermelding van het gebied in de Structuurvisie Plus als inbreidingslocatie kunnen niet eraan afdoen dat het plangebied niet voldoet aan de eisen die artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het Bro stelt om als bestaand stedelijk gebied te kunnen worden aangemerkt. Dit betekent dat voor de toepassing van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro ervan moet worden uitgegaan dat het plangebied een nieuw beslag legt op de ruimte. De raad heeft dit bij zijn beoordeling van de mogelijkheden om binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio te kunnen voorzien in de gewenste woningbouw door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, miskend. Het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, aanhef en onder b, van het Bro. Het betoog slaagt.

E.e.a. staat nog los van de provinciale eis dat ook de Woonvisie Hoeksche Waard geactualiseerd dient te zijn, alvorens het provinciaal bestuur akkoord kan gaan met het geactualiseerde bestemmingsplan.

Kortom, het zal er de komende weken om gaan spannen op de Buttervliet.

De gehele uitspraak van de Raad van State vindt u hier: Uitspraak 201408996/1/R6 | Raad van State

Torensteepolder situatie

Het plangebied “Bestemmingsplan Torensteepolder” in Numansdorp