Herindeling Hoeksche Waard, het woord is aan de 2e kamer; de laatste stand van zaken

Door René Krabbe op 29 november 2017

Tijdens de laatste ministerraad van het kabinet Rutte II is besloten het herindelingsvoorstel voor de Hoeksche Waard ter goedkeuring door te zenden naar de 2e kamer.

De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft het dossier vervolgens voortvarend ter hand genomen en de 5 gemeentebesturen en alle Hoeksche Waardse organisaties in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het wetsvoorstel kenbaar te maken.
Aan individuele inwoners werd die mogelijkheid niet (meer) geboden.De inzendtermijn hiervoor verliep afgelopen maandag.

Op vrijdag 24 november overhandigde Riene Verburgh, namens het zogenaamde ‘Burgercomité tegen herindeling’ naar eigen zeggen 500 ‘zienswijzen’ in bij de griffier van genoemde Kamercommissie.

AD Hoeksche Waard maakte hierover de volgende reportage .

Inmiddels heeft de griffie van de eerdergenoemde Kamercommissie gisteren bekend ca. 170 zienswijzen en de de resultaten van een ‘handtekeningenactie’ te hebben ontvangen.
Van die 170 zienswijzen zijn er 6 (!) afkomstig van de 5 Hoeksche Waardse gemeenten.
Deze zienswijzen willen wij u niet onthouden en kunt u lezen door op de in rood aangegeven gemeente-/partijnamen te klikken.

De gemeenteraad van Binnenmaas koos er voor de zienswijze te laten opstellen in collegiaal overleg tussen de voor-en tegenstanders van een gemeentelijke herindeling.

De raad van Cromstrijen koos er voor in de zienswijze niet in te gaan op de inhoudelijke argumenten en slechts melding te maken van de verdeeldheid in de raad.

De raad van Korendijk besloot in de zienswijze namens de gemeente geen ruimte bieden voor de argumenten van de voorstanders voor een herindeling, in die gemeenteraad. Met als gevolg dat de fracties van D66, GrL, PvdA en VVD besloten een aparte zienswijze in te dienen.

Oud-Beijerland, de enige raad die unaniem vóór herindeling is, stuurde een zeer afgewogen  zienswijze in.

In Strijen, waar alleen de fractie van Strijens Belang tegen een gemeentelijke herindeling heeft gestemd, werd de overigens positieve zienswijze unaniem door de raad aanvaard.

De vaste Kamercommissie zal, naar verwachting in januari 2018, een hoorzitting in de Hoeksche Waard organiseren.
De indieners van een zienswijze hebben kunnen aangeven of zij tijdens die hoorzitting gebruik willen maken van het recht hun zienswijze mondeling toe te lichten.
Het zal er nog om spannen of het bij één hoorzitting kan blijven.

In de tussentijd zijn de vijf colleges van B&W voortvarend aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard  ook daadwerkelijk op 1 januari 2019 van start kan gaan.
Vanuit elke gemeenteraad zijn2 leden benoemd dit proces kritisch te volgen en van commentaar te voorzien. De algemene indruk is dat deze ‘klankbordgroep’ evenwichtig is samengesteld.

Volg deze website voor actuele berichtgeving over dit onderwerp !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe