15 januari 2016

College van Gedeputeerde Staten geeft planning af voor Arhi-procedure bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De gemeentebesturen van de Hoeksche Waard hebben van GS een brief  ontvangen, waarin zij aankondigen een half jaar nodig hebben voor nader onderzoek naar de meest wenselijke bestuursvorm voor de Hoeksche Waard.

 

 

Als bijlage voegden zij bovendien de ‘5 minutenversie GS aan PS – Start procedure Algemene regels herindeling (Arhi) Hoeksche Waard‘ bij, waarin onderstaande planning is opgenomen.

Zoals u ziet zijn de colleges van B&W en de gemeenteraden, ondanks dat de regie is overgenomen door de Provincie, er voorlopig nog niet klaar mee. 😉

Proces open overleg bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

17 december

besluitvorming gemeenteraden

18 december

gesprekken portefeuillehouder met burgemeesters + informeren PS en brief aan colleges B&W en raden

23 december

Stuurgroep OBT nagesprek ‘hoe nu verder’ en opheffen stuurgroep

6 januari

Gedeputeerde gesprek met fractievoorzitters gemeenteraden (openbaar, informeel, hoe nu verder)

12 januari

GS bezoek aan HW en besluit tot start overleg over bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Presentaties integrale gebiedsopgaven en gesprek met colleges van B&W

20 januari

Commissie B&M

februari

gesprekken colleges B&W (wettelijk verplicht)

februari

facultatief informeren raden over arhi-proces

maart

Open bijeenkomst: spiegelsessie maatschappelijk middenveld-raden

maart

Open bijeenkomst: spiegelsessie omliggende regio’s en waterschappen – raden

april

Bijeenkomst Gemeente-Gemeenschap onderwerpen: kernenbeleid, participatie

mei

presentatie financiële gevolgen (facultatief)

mei

Bijeenkomst Toekomstverkenning Hoeksche Waard

juni

Afsluitende gesprekken met colleges B&W (wettelijk verplicht) en raden of fractievoorzitters (facultatief)

Medio juni

In GS bepalen over de afsluiting van het open overleg en het wel of niet doorgaan met arhi-procedure