Door René Krabbe op 25 januari 2016

Gedeputeerde Rogier van der Sande krijgt brede steun van Provinciale Staten voor Arhi-procedure Hoeksche Waard

Tijdens een vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen, afgelopen woensdagavond,  kreeg de Gedeputeerde grote steun voor zijn besluit de regie over te nemen aangaande de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

 

Twee Hoeksche Waardse gemeenteraadsleden maakten gebruik van het inspreekrecht:

Maurice Pahladsingh, namens 24 fractievoorzitters in de Hoeksche Waard, de zogenaamde ‘herindelers’ en Peter van Loo, namens 11 fracties, de ‘samenwerkers’.

Maurice PS 2

Maurice Pahladsingh (D66 Oud-Beijerland) spreekt namens de ‘herindelers’ in. Gedeputeerde Van der Sande (middenvoor) luistert aandachtig toe evenals Burgemeester Servaas Stoop (linksachter Maurice), die zich als Statenlid uiteraard niet met dit dossier bemoeit. Links achter Van der Sande zit Peter van Loo (CDA Binnenmaas) die die zojuist zijn verhaal namens de ‘samenwerkers heeft gehouden.


Peter van LooPeter van Loo kreeg als eerste het woord

“Meneer de voorzitter, dames en heren,
Namens 11 samenwerkende fracties uit de Hoeksche Waard, waaronder enkele grote, wil ik een lans breken voor het samenwerkingsmodel. Dit in het verlengde van de toespraak die dhr. Scheerhoorn op 6 januari heeft gehouden in een overleg met de gedeputeerde.

De samenwerkers kiezen uit overtuiging voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Het model Drechtsteden zou als voorbeeld kunnen dienen. Let wel: we kiezen niet voor verdergaande samenwerking die uitmondt in herindeling.
Enkele argumenten:

 1. Wij hechten eraan volksvertegenwoordigers te zijn, zo dicht mogelijk bij inwoners, verenigingen en lokale ondernemers. Politiek speelt zich steeds meer in de samenleving af (op de markt, op de straat) en minder in de vergaderzaal. Interactie in plaats van iets opleggen. Maatwerk, netwerksamenleving, dat is het nieuwe jargon.
 2. De drie gemeenten die een herindeling achter de rug hebben en daar dus ervaring mee hebben, zijn voor versterkte samenwerking. Dat zal niet toevallig zijn.
 3. Onze huidige samenwerking is gemakkelijker, sneller en goedkoper uit te bouwen tot een versterkte samenwerking dan de stap naar herindeling.
 4. De samenwerking in de Hoeksche Waard is overigens veel beter dan vaak wordt gedacht. Op 6 jan. is aan de gedeputeerde een map met visiedocumenten overhandigd, die worden onderschreven door de vijf gemeenteraden, waaronder de visie op het sociaal domein en het Pact van de Waard (ter bestrijding van de krimp). De drie decentralisaties worden prima uitgevoerd. Vorig jaar is ook het vluchtelingenbeleid gezamenlijk en krachtdadig opgepakt.
 5. Door de besluitvorming van veel regionale dossiers naar regioniveau te tillen, kan de slagvaardigheid aanzienlijk toenemen.
 6. De ervaring leert dat de financiële positie van een nieuwe grootschalige gemeente er meestal niet op vooruit gaat tov de oude situatie, integendeel.

Een belangrijke voorwaarde voor bestuurlijke hervorming is draagvlak.

 1. In 2003 was er een referendum waarbij 80 tot 95% van de bevolking zich tegen één gemeente Hoeksche Waard keerde.
 2. In 2014 werden de verkiezingen gehouden, kort na de Evaluatie Regionale Samenwerking. De winst ging vooral naar de partijen die voor betere samenwerking kozen.
 3. Vorig jaar was er een cursus politieke vorming in het gemeentehuis van Cromstrijen. Bijna alle 26 cursisten kozen voor samenwerking.
 4. De belangrijkste democratische peiling werd in december 2015 gehouden. 3 gemeenteraden kozen voor versterkte samenwerking, 2 voor herindeling. Ook de colleges van de betreffende 3 gemeenten zijn voor versterkte samenwerking.
 5. En mocht u nog twijfelen: we zijn gaarne bereid mee te werken aan een referendum onder de bevolking.
 6. Het maatschappelijk middenveld, bijv. ondernemers en zorgaanbieders, wil graag herindeling. Daar zou ik graag enkele kanttekeningen bij plaatsen, maar de tijd ontbreekt me.
 7. Wat zegt de provincie zelf hierover? In het boekje ‘Dit doet de provincie Zuid-Holland’ lees ik (ik citeer): ‘De provincie steunt het vrijwillig samengaan van gemeenten, zeker als er bij de bevolking draagvlak is. Zelf zal zij alleen het initiatief nemen tot gemeentelijke herindelingen bij structurele knelpunten van bestuurlijke of financiële aard. Ook dan is draagvlak van de bevolking belangrijk.’

In december hebben de samenwerkers al gezegd bereid te zijn de besluitvorming over een behoorlijk aantal belangrijke dossiers bij de regioraad te leggen. Namens de 11 samenwerkende fracties wil ik aangeven dat de besluitvorming over bijvoorbeeld woonvisie, energievisie, vluchtelingenbeleid, bedrijventerreinenstrategie en toerisme in de regioraad zou kunnen plaatsvinden. Dit is geen uitputtende lijst. Die willen we graag na overleg met de provincie verder invullen.

Ook overigens zijn wij bereid tot alle samenwerking bij het doorlopen van de Arhi-procedure. Wij danken de gedeputeerde dat hij bij het gesprek op 6 januari met een open houding de discussie is aangegaan.  

Tenslotte: in het aangenomen amendement staat uitdrukkelijk dat wij ons eraan committeren de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven met voortvarendheid ter hand te zullen nemen. Vanuit lokale betrokkenheid en met een regionale blik willen we de regio versterken en een stevige partner zijn in de samenwerking met andere regio’s en partijen binnen en buiten de Hoeksche Waard. Met als motto: lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet of beter kan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Peter van Loo, fractievoorzitter CDA Binnenmaas, namens de fracties van:
CDA Binnenmaas, CDA Cromstrijen, CDA Korendijk, Cromstrijen ‘98, Fractie Baars-Binnenmaas, Fractie Nieland- Binnenmaas, Gemeentebelangen Binnenmaas, Gemeentebelangen Korendijk, SGP Korendijk, Strijens Belang, VVD Cromstrijen.”


Pahladsingh, Maurice

Maurice Pahladsingh sprak vervolgens zijn betoog uit:

“Geachte Voorzitter, leden van Gedeputeerde Staten, van de Provinciale Staten en alle overige aanwezigen,

Ik ben één van de 24 fractievoorzitters (van de 35) uit de Hoeksche Waard welke conform de uitkomsten van het onderzoek van afgelopen jaar (‘OBT’) de keuze voor een herindeling hebben gemaakt. Onze groep van 24 vertegenwoordigt unaniem fracties in alle 5 raden, zowel lokale als landelijke partijen.
Ik doe vanavond geen uitgebreid pleidooi voor herindeling, dat is middels de u aangeboden brief aan GS – overhandigd aan de gedeputeerde  op 6 januari jl – bekend, waarin reeds een groot aantal argumenten zijn opgenomen.

Doorlopen proces
Na een proces zonder sluitstuk in 2013 waar 3 raden voor herindeling kozen, deden wij als raadsleden januari 2015 de belofte aan de statenleden (en aan onszelf en aan onze inwoners) om eind december tot een zelfstandig besluit te komen over onze bestuurlijke toekomst.

Twee dingen hadden wij geleerd van 2013 en meegenomen om tot een besluit te komen:
1. een stuurgroep ipv een klankbordgroep en daarin alle (35) fracties vertegenwoordigd (wij adviseren aan en besluiten over onszelf);
2. het verlaten van eerdere standpunten en te komen tot consensus door de uitkomsten van het zelf gestuurde onderzoek te aanvaarden.

Ten aanzien van dat tweede punt, is het goed te beseffen dat alle uitgangspunten van het onderzoek, de onderdelen en de (deel-)uitkomsten, telkens unaniem zijn vastgesteld binnen die stuurgroep.
Het betrof een open, democratisch en transparant proces waarin met grote zorgvuldigheid de stappen zijn doorlopen. De stuurgroep heeft telkens gekregen waarom zij heeft gevraagd.
Pas aan het einde van de rit, bij de integratie van de onderdelen in het eindrapport, in november, heeft een deel zich van de groep afgesplitst door niet de integrale uitkomsten te aanvaarden, maar eigen opvattingen te verkiezen.
Hiermee was de kans op de zelf beloofde consensus verkeken met het u bekende gevolg: geen unanimiteit in besluitvorming en tegenstrijdige raadsbesluiten, welke daarmee niet meer betekenen dan standpunten van raden, net zoals er standpunten van de 83 raadsleden zijn.

Proces voor ons
De provincie heeft een jaar geleden aangegeven de regie over te namen als wij er zelf niet uit zouden komen.
Die belofte heeft GS met grote voortvarendheid opgepakt. We zijn blij met de getoonde daadkracht, we zijn blij met de gestarte ARHI-procedure die op instemming van alle 35 fractievoorzitters kan rekenen. En we zijn verheugd met de stappen welke voor ons liggen snel en transparant inzichtelijk zijn gemaakt, waarbij ook nadrukkelijk de gedeputeerde heeft bevestigd nog voor de zomer met een advies te komen: samenvoegen of samenwerking. U weet dat wij als 24 onze keuze al hebben gemaakt, net als de 11 anderen. Wij zijn echter niet aan zet en dat begrijpen en respecteren wij.

Wat geven wij u mee
Niettemin geven wij u graag het volgende mee en vragen GS en PS te betrekken in hun afweging en (besluit over) het advies:

 1. Neemt u nadrukkelijk in de totstandkoming van het advies mee hetgeen er al ligt aan onderzoeksmateriaal, met name het ERS-rapport en het OBT-rapport. Beide onderzoeken zijn conform de uitgangspunten, welke de raden zelf hebben geformuleerd, uitgevoerd en vastgesteld. Dat maken de afgelopen jaren in ieder geval geen verloren jaren.
 2. Bij een advies voor herindeling verzoeken wij u nadrukkelijk uit te gaan van het raadsvoorstel zoals in de 5 raden voorgelegd. Dit speelt in op wensen van de tegenstanders van herindeling en betreft o.a. financiën, kernenbeleid en zelfs (christelijke) identiteit. Dit raadsvoorstel is in gezamenlijkheid opgesteld en unaniem in de stuurgroep vastgesteld op alle aspecten, zowel inhoud als ingangsdatum. Het kent dus een unaniem (uniek) draagvlak van alle 35.
 3. Het alternatief van samenwerken komt als minder geschikt uit het onderzoek. Er kleven bovendien een aantal gebreken aan waarmee we onvoldoende vooruit komen, ik verwijs u naar het BMC-rapport.
  1. Het amendement, opgesteld door de groep van 11 kent een grote bandbreedte over wat onder die samenwerking moet worden verstaan (soms binnen één vergadering verschillende zoals 6 januari jl.), dat varieert van het vrijblijvend beschrijven van een proces tot het dwingend overdragen van dossiers, bevoegdheden, mensen en middelen aan een regioraad welke als vierde bestuurslaag boven de raden komt te opereren.
  2. Dat wordt niet beter als 24 tegenstanders van dat model in een dergelijk keurslijf worden gedwongen te opereren wat zij in meerderheid afwijst.
  3. Dat zou op zijn best een bestuurlijk experiment te noemen zijn en zou de Hoeksche Waard in grote onzekerheid brengen. Het bestuur zou met name naar binnen gericht blijven.
 4. De Hoeksche Waard heeft oplossingen nodig en geen uitstel of bestuurlijk experiment. Kiest u vooral voor een duurzame, duidelijke en uitvoerbare oplossing die aantoonbaar meer (kansen) biedt voor de Hoeksche Waard en haar (boven-)regionale samenwerkingspartners.

Wij steunen de GS in de inmiddels gestarte ARHI-procedure om dat doel te bereiken. De voorgestelde stappen kunnen op onze instemming rekening evenals het tijdpad. Nogmaals een groot compliment voor de slagvaardigheid en evenwichtigheid waarmee de gedeputeerde namens GS het dossier ter hand heeft genomen. Hierin herkennen wij de zorg om de HW niet langer dan nodig in de huidige impasse te houden Wat ons betreft zetten wij onze bestaande LAT-relatie om. Niet in een verstandshuwelijk in de vorm van een geregistreerd partnerschap en met een uitgebreide boedelbeschrijving. Maar in een duurzame verbintenis in volledige gemeenschap van goederen.

Maurice Pahladsingh, fractievoorzitter D66 Oud-Beijerland
Namens de 24 fracties, u bekend zijn de brief aan de GS d.d. 6 januari jl.”


Na afloop van de inspreekreacties werd de de commissieleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de insprekers.

De vragen aan Peter van Loo.

Ron hillebrandRon Hillebrand van de PvdA beet het spits af.
“Stel dat provinciale Staten zou besluiten dat een versterkte samenwerking de voorkeur verdient,  welke strategie kunt u ons dan aanreiken om dit besluit te bewerkstelligen; zoals u weet ontbreken ons daarvoor de wettelijke gronden”.
Van Loo gaf als antwoord dat het inderdaad moeilijk zal worden en dat het vooral gezocht moet worden in ‘het gesprek’. Ook zou de provincie kunnen zeggen: “Gij zult samenwerken” .
Verder gaf hij aan dat als partijen verder met elkaar in gesprek gaan ‘een zak geld’ hen verder zou kunnen helpen. “En het slechtste wat natuurlijk zou kunnen gebeuren is dat een gemeenteraad die zich verzet tegen samenwerken, beloond wordt met een herindeling”.

Ria oosteropRia Oosterop (D66) vroeg wat de reden is dat bedrijven in de Hoeksche Waard voor herindeling zijn.
Van Loo beantwoorde de vraag door te betwijfelen of de ondernemersvereniging  Hoeksche Waard, met weliswaar lokale afdelingen, wel de meerderheid van de Hoeksche Waardse ondernemers vertegenwoordigde.
Jan Zwerus (PVV) ging daar op door met de vraag welk percentage ondernemers lid is van de ondernemersvereniging. Van Loo moest het antwoord schuldig blijven. Hij maakte wel de onbegrijpelijke vergelijking met het feit dat ook niet al zijn leden het eens zijn met het fractiestandpunt inzake de bestuurlijke toekomst.


De vragen aan Maurice Pahladsingh.

Willem BakxWillem Bakx (50Plus) vroeg wat Pahladsingh bedoelde met de opmerking dat het niet gaat om de bestuurlijke toekomst maar om de toekomst van de bestuurders.

Pahladsingh gaf als antwoord dat het bijzondere aan dit traject is dat de politieke ambtsdragers vooral over zichzelf beslissen; als er een herindeling plaatsvindt blijven er van de 83 raadsleden nog 37 over en van de vijf colleges nog maar een.

Ron hillebrandRon Hillebrand (PvdA) vroeg Pahladsingh of hij mogelijkheden ziet dat de samenwerkers in de komende maanden de herindelers nog zouden kunnen overtuigen. Zijn antwoord was ‘nee’. “De afgelopen 15 jaar is dat geprobeerd; we hebben een onderzoek opgetuigd om juist dát centraal te stellen en ons de conformeren aan de uitkomsten; ook dat is mislukt. De koek is op en we zitten muurvast”.

 


Vervolgens kregen de statenleden het woord.

Ria oosteropRia Oosterop (D66) was kort maar duidelijk. Tussen de prachtige Hoeksche Waardse gemeenten is er genoeg overlegd en zij is verheugd dat de gedeputeerde stappen zet om tot herindeling te komen, want “los redden ze het niet”.
“Het Drechtstedenmodel werkt hier niet omdat dat uitgaat van één grote centrumgemeente en die is hier niet”. Tenslotte memoreerde zij het feit dat het maatschappelijk middenveld, de meerderheid van de raadsleden en de ambtenaren maar één oplossing zien en dat is herindeling.

Marijke van DobbenMarijke van Dobben de Bruijn (VVD) omschreef  de ontstane impasse als een voorbeeld van ‘met elkaar meugen we niet en zonder elkaar deugen we niet’. Vanwege het gebrek aan focus en daadkracht binnen de Hoeksche Waard is het nu tijd om door te pakken. Zij wenste het college daar veel succes mee.

 

 

Jan ZwerusJan Zwerus (PVV) afficheerde zichzelf als oud-ondernemer die altijd 71% belasting heeft betaald; hij maakte zich dan ook zorgen over wat een herindeling de burger zal gaan kosten. Hij memoreerde de tijd in de gemeente Oostflakkee waarin hij gewend was bij Albert Heijn met wethouder ‘Henk’ zijn zaakjes te regelen als argument om tegen herindeling te zijn.
Ditzelfde geldt voor zijn constatering dat het ophalen van een nieuw paspoort meer tijd kost dan vóór de herindeling tot gemeente Goeree-Overflakkee.
“Mijn ervaring is dat heel veel ondernemers zich van de politiek afkeren. Ik heb zelf als ondernemer de politiek ook nooit nodig gehad”. “We moeten luisteren naar wat de mensen willen en niet naar al die maatschappelijke middenvelders”. Zijn advies was dan ook dat GS een referendum moeten organiseren.

Meindert StolkMeindert Stolk (CDA) complimenteerde het college van GS met haar adequate en voortvarende handelwijze tot nu toe en is ook heel blij met het feit dat de Ahri-procedure nu in gang is gezet.
hij gaf partijen het advies in de komende procedure ‘een stapje terug’ te doen tot het punt waarop ze het wel met elkaar eens waren.
Hij wilde niet vooruitlopen op de uitkomst van het komende proces.
Ron Hillebrand (PvdA) gaf aan dat de heer Stolk op dit moment natuurlijk geen keuze hoeft te maken maar vroeg hem of hij een scenario zou kunnen bedenken wat enige plausibiliteit heeft dat over een half jaar leidt tot de uitkomst dat het ‘samenwerking’ wordt.
De heer Stolk gaf daarop aan dat ook hij ziet dat het instrumentarium van de Provincie buitengewoon beperkt is en dat een dienstorder vanuit het Provinciehuis ‘Gij zult samenwerken’ echt niet voldoende zal zijn.
Hij zou de Gedeputeerde de opdracht willen geven om het proces in te gaan en te komen met een oplossing die kan rekenen op draagvlak. Hij herhaalde dat hij niet op de uitkomst wilde vooruitlopen.
Hij refereerde ook nog aan de Nota ‘Slimmer en Sterker bestuur’, waarin de nadruk wordt gelegd op de aanwezigheid van draagvlak, voor welke oplossing dan ook.
Naast het lokaal bestuur, de bevolking en het bedrijfsleven hoort daar volgens het CDA ook zeker het maatschappelijk middenveld bij.

Willem BakxWillem Bakx (50Plus) deelde mee geen voorstander te zijn van Arhi-procedures, omdat hij die teveel ‘van bovenaf opgelegd vindt. Vervolgens dacht hij met het ei van Columbus te komen en stelde voor de gemeenten, waarvan de gemeenteraden hebben ingestemd met een herindeling van de hele Hoeksche Waard, Strijen en Oud-Beijerland, voorlopig als eerste te laten fuseren.
Ron Hillebrand (PvdA) zegt dat dit voorstel hem toch wel zeer verbaast. Wij horen net dat er vanuit de Hoeksche Waard slechts twee smaken zijn en u komt nu ‘van bovenaf’ met een derde variant. “U bent mij helemaal kwijt.”

Huri SahinHuri Sahin (GroenLinks) vond het mooi om te zien en te horen hoe beide insprekers met respect voor elkaar hun verhaal hebben gehouden. Ook de gebezigde termen ‘ongedeelde toekomst’ en ‘niets doen is geen optie’ spraken haar erg aan. Naast die van de burgers vindt haar partij de signalen van ondernemers en maatschappelijke organisaties van groot belang.
Ze constateert dat veel voorzieningen al op Hoeksche Waards niveau zijn gefuseerd.
Gemeenten hebben belangrijke rijkstaken in het sociale domein overgedragen gekregen. Maar er komen nog meer taken bij zoals de omgevingswet en de komst van vluchtelingen,  die ook vragen om een krachtiger bestuur.  En dat moet helaas tegenwoordig ook steeds vaker met minder middelen. Mede om die reden steunen wij het voorstel van de Gedeputeerde om de Arhi-procedure te starten.

Frank Hoogendam (SP)Frank Hoogendam (SP) gaf aan het besluit van het college, om een Ahri-procedure te starten, te steunen. Volgens hem zal het eindresultaat met name afhangen van de wijze waarop men in de Hoeksche Waard de Hoekse en Kabeljauwse twisten eindelijk beëindigt.
Ook de mate waarin partijen bereid zijn een stapje terug te doen, zal hierbij een belangrijke rol spelen.

 

Ron hillebrandRon Hillebrand (PvdA) spreekt allereerst zijn verwondering uit richting de PVV, de partij die onmiddellijk alle grenzen in Europa wil sluiten en de gemeentelijke dienstverlening reduceert tot de snelheid van het verstrekken van een paspoort. “Dus wel snel je paspoort en vervolgens bij elke grens binnen Europa in de rij.”
Jan Zwerus (PVV) interrumpeerde als volgt: “Voorzitter, ik heb thuis een boekje en dat heet ‘Logisch denken’, van Professor Donkersloot, zal ik aan u geven, want wat u zegt dat slaat als een penis op een pauk”.
Hillebrand begint zijn betoog met een groot compliment aan de Gedeputeerde dat hij binnen drie weken het voorstel voor de Arhi-procedure op tafel heeft liggen.
“Maar ik heb ook een zorg:
Er zijn twee opties, maar er kan maar één uitkomst zijn. De optie ‘samenwerken’ is niet afdwingbaar en twee derde van de fracties is voor ‘herindelen’. De herindelers zullen volgens Hillebrand achteroverleunen en zeggen ‘we hoeven alleen maar te wachten en over 6 maanden is het zover’.
Volgens Hillebrand ga je hele dure tijd aan de verkeerde dingen besteden.
Zijn ervaring is dat als je in deze fase van het proces weer een half jaar gaat praten, de verhoudingen niet verbeteren en dat je nog steeds gaat praten óf je met elkaar in het huwelijk treedt en niet over de voorwaarden waaronder. “In de Krimpenerwaard hebben we gezien dat juist ná de herindeling enorme strijd ontstond. Om die reden stel ik voor sneller orde op zaken te stellen en de tijd gebruiken om de zaken te regelen die echt belangrijk zijn. U moet nog zo veel doen voordat de samenvoeging een feit is. Besteedt uw tijd nuttig en niet aan de verkeerde dingen.”

Chris SchaapmanChris Schaapman (SGP & CU) vindt dat, mede gezien de verdeeldheid onder de achterbannen van beide partijen in de Hoeksche Waard, zijn fractie zich niet moet uitspreken over een voorkeursvariant.
Hij is teleurgesteld in het feit dat de Hoeksche Waard niet tot één gemeenschappelijke visie is gekomen. Derhalve neemt hij kennis van het feit dat GS nu deze stap gaat zetten. Overigens is hij het eens met het gevaar dat Hillebrand noemt.
Hij maakte een groot compliment voor het proces dat de fractievoorzitters hebben doorlopen, nadat bleek dat ze met elkaar dreigden vast te zitten.

Twee opvallende zaken in deze peiling onder de leden van deze Statencommissie:
De Partij Voor De Dieren is niet aan het woord geweest en de brief die Cromstrijen’98 aan de Statenleden van PVV, SP, GroenLinks, PVDD en 50Plus stuurde, is door geen van de Statenleden aan de orde gesteld; de Gedeputeerde heeft er slechts kennis van genomen.


Rogier zwartwitTot slot van dit agendapunt kreeg Gedeputeerde Rogier van der Sande nog het laatste woord.
In reactie op Ron Hillebrand zei hij niet te verwachtten dat de komende 6 maanden verloren tijd worden.
Hij memoreerde de bijeenkomst van 6 januari jl.  waarin hij voor eerst met de fractievoorzitters heeft kennisgemaakt en gedurende die avond niet de standpunten maar wel de sfeer heeft zien veranderen. De standpunten werden met verve verdedigd en waren onverenigbaar.  Van der Sande had toen ingebracht dat hij gekomen was om te kijken of er nog ergens gemeenschappelijke grond is.
“Hartstikke mooi als ze in gemeenschap van goederen zouden willen trouwen. Maar zover is het nog niet; het zou nu nog een gedwongen huwelijk zijn. En dus denk ik, en het college met mij, dat het verstandig is om de tijd te nemen om te kijken of ergens nog die gemeenschappelijke grond te vinden is. Het zal niet makkelijk zijn. Als het niet lukt dan hebben we misschien een half jaar verloren. Als het wel lukt om ergens met elkaar te komen om verder te gaan dan is het veel waard”.
Vervolgens sprak hij de inmiddels bekende mantra uit over de drie dingen waar iedereen het over eens is:
– De toekomst is één en ongedeeld;
– Nietsdoen is geen optie;
– Er moet veel meer op het niveau van de Hoeksche Waard besloten worden.

“En dat laatste stukje, in welke vorm wij dat samen doen, ontbreekt nog.”

“Ik geloof dat het de moeite waard is om de komende maanden te kijken waar we elkaar wel kunnen vinden; ook al heeft niet iedereen een open mind. Ik heb ook kennis genomen van een brief  van een fractie waarin ze zeggen ‘eigenlijk vinden we die Arhi niks’.
Misschien dat ik niet alle raadsleden daarin mee kan nemen, maar ik hoop voldoende om toch een open gesprek aan te gaan”.

“En voor al diegenen die zeggen, ‘het kost teveel tijd’, liever een half jaar extra met een kans op succes, dan door ongeduld bij voorbaat een kans op ontevredenheid,ongeluk en een kans op ongelukken in te bakken.”

“Ik ga er gewoon, samen met GS, mijn stinkende best voor doen om er met z’n allen uit te komen.”


In de vergadering van woensdag 3 februari a.s. (vanaf 10.00 uur) zullen Provinciale Staten het definitieve besluit nemen over de Arhi-procedure. Ook deze vergadering is weer live te volgen via deze link.


Interview met Rogier van der Sande door Nieuwsradio Hoeksche Waard, na afloop van de vergadering.

Dit interview werd op zaterdagochtend om 11.00 uitgezonden en is hier nog gedurende twee weken terug te luisteren.


kikkers

Was het al eerder duidelijk dat de tegenstanders van een herindeling geen overeenstemming konden bereiken over de wijze waarop de ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’ dan wel zou moeten worden vormgegeven, deze avond bleek weer eens dat het voor de herindelers moeilijk was alle kikkers in de kruiwagen te houden.
Peter van Loo zei o.a. te spreken namens de fracties van het CDA in Cromstrijen en Cromstrijen’98 terwijl algemeen bekend is dat de raadsleden Izaak van der Giesen (Cr’98) en Koos Oostveen (CDA) zich bij de stemming niet aan de fractiediscipline hebben gehouden. Tekenend is ook dat de Cr’98 raadsleden Dick Polderdijk, Rob Tamerius en Werner de Jong op persoonlijke titel, daags voor de commissievergadering, aan enkele statenfracties, waaronder de PVV (u weet wel, die partij van Geert Wilders), een brief schreven, waarin zij Commissaris van de Koningin dhr. Van der Sande  (ja, u leest het goed !) ervan betichten ‘een democratisch besloten meerderheidsstandpunt naast zich neer te leggen’.
De bewuste brief leest u hier.

Eerder deze week reageerde ik op een ingezonden brief in het Kompas van Cr’98 raadslid Werner de Jong, van dezelfde strekking. Mijn reactie leest u hier.

De belangstelling vanuit de Hoeksche Waard voor deze PS-vergadering was groot;  op de publieke tribune werden veertien gemeenteraadsleden, twee burgemeesters, een griffier, enkele inwoners en twee verslaggevers van het radioprogramma ‘Nieuwsradio Hoeksche Waard’ gesignaleerd.
Opvallend was dat Cromstrijen’98 schitterde door afwezigheid.

Het Algemeen Dagblad van 21 januari kopte: ‘HOUD WEER REFERENDUM, PVV wil dat burgers beslissen over fusie gemeenten’.

Dezelfde dag verscheen er een blog van Oud-Beijerlander John Stuurman (oud politicus) met als kop: ‘Met de Hoeksche Waard komt het wel goed!’

Van de vergadering zijn audio-opnamen gemaakt. De liefhebber kan deze terugluisteren via deze link (vanaf 1:43).

De Gedeputeerde had al eerder aangegeven dat hij vóór de zomervakantie een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.
Hij heeft hiervoor een planning afgegeven voor de komende maanden.
Deze kunt u hier nog een bekijken.


 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe