13 oktober 2016

De provincie vraagt uw mening over de bestuurlijke herindeling van de Hoeksche Waard

De PvdA roept u op om uw zienswijze op het herindelingsontwerp in te dienen bij de provincie. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij alvast een model gemaakt. De PvdA-fracties in de Hoeksche Waard vinden dat de huidige situatie niet meer houdbaar is en pleiten voor een herindeling.

 

In de zienswijze dienen we daar argumenten voor aan.

Wat kunt u doen?

Als u een zienswijze wilt indienen, dan kunt u zelf een brief of e-mail schrijven of het formulier op de website van de provincie invullen (voor de laatste mogelijkheid klikt u hier )

U kunt ook gebruikmaken van onze modelzienswijze. U mag die natuurlijk ook aanpassen.

Waarom zou ik dat doen?

Provinciale Staten moet nog beslissen over het herindelingsontwerp. Zij houden daarbij rekening met alle ingediende zienswijzen. Wij vinden het belangrijk dat uit die zienswijzen blijkt dat u een voorstander bent van herindeling. Daarnaast kunt u aangeven waarom dat zou moeten en/of onder welke voorwaarden. Uw zienswijze steunt de provincie en zorgt ervoor dat de provincie nuttige tips meekrijgt over hoe een herindeling zou moeten plaatsvinden.

Hoe dien ik een zienswijze in?

 • Als u een zienswijze via de website van de provincie indient, spreekt het allemaal voor zich.
 • Wilt u per post een zienswijze indienen, dan kan dat naar het adres dat wij op de brief hebben vermeld. Download hier hier voor de pdf-versie, print ‘m en vul met de hand uw adresgegevens in.
  Wilt u de modelzienswijze aanpassen, knip en plak dan onderstaande tekst, pas ‘m aan en stuur ‘m als bijlage bij uw mailbericht of stuur een geprinte versie per post.
 • U kunt uw zienswijze ook mailen naar hoekschewaard@pzh.nl.
  Als u de modelzienswijze van ons als e-mail wilt ontvangen, zodat u ‘m gemakkelijk kunt doorsturen, stuur dan een berichtje naar Gemeentehoekschewaard@gmail.com. met het verzoek de modelzienswijze naar u te mailen. U hoeft dan alleen uw naam en adresgegevens in te vullen en kunt ‘m dan (eventueel nog aangepast) zo naar de provincie doorsturen (hoekschewaard@pzh.nl)
 • U kunt zelfs mondeling een zienswijze indienen. Belt u daarvoor naar: 070 – 441 74 71.

Bedankt voor uw bijdrage aan de toekomst van de Hoeksche Waard!

Wilt u het herindelingsontwerp van de provincie nog eens nalezen, klik dan hier.


Naam:……………………………………

 

Adres:……………………………

 

Woonplaats:…………………………

 

Aan:   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Datum:……………………………….

Onderwerp: Zienswijze ARHI herindelingsontwerp Hoeksche Waard

 

Geacht college,

Graag geef ik u mijn visie op het herindelingsontwerp Hoeksche Waard.

De vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard hebben de afgelopen jaren unaniem vastgesteld dat de kwaliteit en het effect van de bestuurlijke samenwerking te kort schieten. Diverse onderzoeken naar mogelijkheden om hierop een passend antwoord te vinden, leverden de gemeenten niet het gewenste resultaat op.

Patstelling

In de achterliggende jaren is het belang van een slagvaardiger en sterker bestuur, niet in de laatste plaats door de wet- en regelgeving op diverse terreinen, alleen maar sterker geworden. Het is de vijf gemeenten helaas niet gelukt om hierop tijdig gezamenlijk te anticiperen (lees: praten met één mond). De huidige discussie tussen voor- en tegenstanders van de herindeling maakt de patstelling pijnlijk duidelijk. Het staat voor mij dan ook als een paal boven water dat deze kloof zonder uw ingrijpen onoverbrugbaar blijft. In mijn ogen is herindeling daarom de enige optie.

Voordelen

Een gemeentelijke herindeling heeft voor de Hoeksche Waard grote voordelen, zoals:

 • daadkrachtig en doortastend bestuur, zowel voor de dorpen als voor het eiland Hoeksche Waard;
 • minder stroperige besluitvorming;
 • visie en ruimte om op het niveau van het eiland Hoeksche Waard te denken en besturen;
 • transparant bestuur: minder ondemocratische gemeenschappelijke regelingen, meer invloed van de door mij gekozen raadsleden;
 • één loket c.q. aanspreekpunt voor Hoeksche Waardse organisaties (MKB, maatschappelijk middenveld en andere instellingen);
 • een stevige concurrentiepositie naar omliggende regio’s, instanties en overheden;
 • de kwaliteit van bestuur en dienstverlening neemt toe;
 • financieel gezonde positie en als gevolg daarvan mogelijkheden voor sociaaleconomische versterking.

Identiteit

In één nieuwe gemeente ontstaan juist mogelijkheden om de bestaande identiteit van alle Hoeksche Waardse kernen te versterken. Immers, op deze wijze wordt behoud van het eigen gezicht van dorpen en kernen met gebieds- en wijkgerichte inzet gewaarborgd. Dat zijn (bijvoorbeeld) dorpsraden en gebiedsfunctionarissen. Dat bevordert ook de leefbaarheid voor de lange(re) termijn, zeker ook in de kleinere kernen. Ik ga uit van dienstverlening aan huis, in plaats van op een gemeentekantoor.

Ondemocratisch

Een minderheid van raadsleden is voorstander van het invoeren van een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht in de Hoeksche Waard. Dat acht ik niet haalbaar. Het gepresenteerde model is onoverzichtelijk, complex, ondemocratisch en juridisch onjuist. Het is ieder geval geen eindbeeld. Met als gevolg dat er binnen enkele jaren opnieuw energie in de vorm van tijd/geld/emoties verloren gaan met een hernieuwde herindelingsdiscussie.

Tijdstip

Overigens vind ik het tijdstip van invoering van de gemeentelijke fusie te laat. Ik pleit sterk voor een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Immers, als het een jaar later wordt – zoals voorgesteld wordt – moet er een tussentijdse verkiezing plaatsvinden. Daar heb ik om meerdere redenen moeite mee. Naast financiële overwegingen, is mijn belangrijkste argument om dit niet te doen, de kans dat deze verkiezing in het zicht van herindeling ontaardt in een soort ‘afrekening’. Het gaat dan alleen maar over dit onderwerp. Alle andere, voor de Hoeksche Waard belangrijke, beleidsmatige onderwerpen sneeuwen dan onder. Bovendien, welke kwalitatief goede kandidaten zijn bereid om zich voor zo’n korte termijn in te zetten? En – niet minder belangrijk – dan duurt het alsnog een jaar langer voordat we als Hoeksche Waard profijt hebben van de eerder genoemde voordelen.

Kortom, u stelde de gemeenten een ambtelijke fusie voor. Ik ben stellig van mening dat deze beter gecombineerd kan worden met de bestuurlijke herindeling.

Alles overziende en afwegende kan ik onmogelijk tot een andere conclusie komen dan dat alles pleit in het voordeel van één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019.

Ik wens uw college wijsheid toe in de besluitvorming.

Hoogachtend,

Naam:…………………………………

 

NB: ik geef wel/geen toestemming mijn naam op te nemen in openbare stukken

De zienswijze dient voor 21 november 2016 te worden ingediend