11 november 2014

Cromstrijen was gauw klaar met de begroting 2015

Piet Penning fotoVelen vragen zich af hoe het kan dat de gemeenteraad van Cromstrijen binnen een half uur klaar was met de begrotingsbehandeling voor 2015, terwijl de andere Hoeksche Waardse gemeenten er vaak vele uren voor nodig hadden. Dit komt doordat Cromstrijen, als enige gemeente, in het voorjaar de zogenaamde ‘Kadernota’ behandelt. In deze nota worden in grote lijnen de voornemens van het college (inclusief de globale financiële consequenties) behandeld. De begroting, die in het najaar wordt behandeld, laat dus nog slechts de uitwerking ‘in detail’ zien. De bijdrage ‘in eerste termijn” van onze fractievoorzitter, Piet Penning, leest u in het hiernavolgende.

Voorzitter,
het college vraagt aan de raad de programmabegroting  2015  en de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018 vast te stellen.

Op zich heeft de PvdA fractie niet zoveel moeite om in te stemmen met dit voorstel, immers er wordt een begroting gepresenteerd die sluitend is, het weerstandvermogen is met zijn 6, 6 miljoen naar de mening van de PvdA riant te noemen, de risico’s zijn in kaart gebracht en de gemeentelijke lasten stijgen nauwelijks. Op zich een compliment waard naar onze schatbewaarder, de wethouder van financiën en zijn ambtelijke staf.

Toch is er wel een punt van zorg.

Voorzitter, 2015 is een jaar waarin er veel gaat veranderen en  ook de rol van de gemeente verandert. De decentralisaties in het sociale domein  moeten per 1 januari en de  daarop volgende jaren zijn beslag krijgen.

Drie grote decentralisaties met een breed scala aan taken komen te liggen op het bord van de gemeenten,  zo ook onze gemeente Cromstrijen. De PvdA is altijd een groot voorstander van deze decentralisaties geweest, ervan uitgaande dat de zorg dichtbij de mensen kan worden georganiseerd. Zoals wij nu kunnen overzien gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren.
Dit vereist echtert veel van de zorgaanbieders, van ons als gemeente en van de inwoners van deze gemeente.

De decentralisaties waarover wij ook vanavond weer hebben gesproken zijn een van de beschreven risico’s in de risicoparagraaf en toch reserveertr de gemeente Cromstrijen geen middelen ter dekking voor dit risico.

Doet het college dit nu omdat het allemaal ‘open eind regelingen’ zijn, die toch betaald moeten worden of doet het college dit omdat zij  van mening is dat, als er ten gevolge van de decentralisaties tekorten ontstaan, deze alsnog afgewenteld gaan worden op de mate van zorg  voor onze inwoners?

Voorzitter, een ander punt van zorg betreft het project ‘Torensteepolder’. Zoals toegezegd door de portefeuillehouder, wordt de raad nog deze maand geïnformeerd over de feitelijke stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State. De PvdA fractie hoopt dat de uitkomst een geen aanslag zal betekenen op het weerstandsvermogen van de gemeente.

Tenslotte constateert de PvdA dat er in de komende jaren nog meer gemeentegelden worden doorgesluisd naar gemeenschappelijke regelingen. Reeds bij de bespreking van de kadernota hebben wij daar over opgemerkt dat dit ons zorgen baart. Mede in het licht van de politieke legitimiteit van deze regelingen en de kader stellende rol van deze raad.

Hoewel wij de realiteit zien van het fenomeen ‘gemeenschappelijke regelingen’, ook in een grotere gemeenten, willen wij nogmaals benadrukken dat naar de mening van de PvdA, het komen tot een herindeling in de Hoeksche Waard, een effectief middel is om het aantal gemeenschappelijke regelingen terug te dringen

Voorzitter, samengevat kan de PvdA fractie instemmen met het beslispunt om de Programmabegroting 2015  en de Meerjarenraming 2016 t/m 2018  vast te stellen.