College Korendijk breit bizar einde aan de kwestie scouting Suanablake

3 februari 2018

In vervolg op ons artikel ‘PvdA-fractie Korendijk stapt uit coalitie en wethouder Honders dient ontslag in’ hieronder het relaas over de afloop van het dossier ‘Scouting Suanablake’ .

Tijdens de raadscommissievergadering op 30 januari maakte wethouder Paul Boogaard, die vooralsnog de portefeuilles van voormalig wethouder Martin Honders heeft overgenomen, gebruik van het agendapunt ‘mededelingen’, om de raad mee te delen dat het college heeft besloten aan de scouting een bedrag ad € 7.500,- toe te kennen.

“Wij hebben de motie ambtelijk aangepakt met elkaar, een gesprek gehad met de secretaris van de scouting, wij hebben zijn inspraak d.d. 5 december maar beschouwd als de aanvraag van subsidie en gebruik gemaakt van de hardheidsclausule”.

“De aanvraag voldoet aan de criteria voor een ‘projectsubsidie’ en derhalve heeft het college besloten tot toekenning over te gaan”.

N.a.v. de enige vraag die hierover vanuit de raad werd gesteld, deelde Boogaard mee dat hiermee ook is voldaan aan de aangenomen motie op 16 januari.(sic)
In de motie was trouwens op het laatste moment het woord ‘subsidie’  vervangen door ‘bedrag’.
Opvallend dat er vanuit de raad verder geen vragen werden gesteld.
De hoofdrolspelers in dit dossier, Karoline Vorthoren (CDA) en Marga van Hulst (GBK) waren trouwens afwezig.

Tot verbazing van inmiddels oud-wethouder Martin Honders is de kwestie precies zo afgehandeld als hij op 16 januari had voorgesteld aan de gemeenteraad.
“Van het verzoek om geld is een subsidieaanvraag gemaakt die versneld is afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders met een, zoals ik had voorspeld, positief resultaat”, vertelt Honders.
Ook met zijn opvatting dat de motie van CDA, SGP en Gemeentebelangen Korendijk – met een meerderheid van één zetel- juridisch onuitvoerbaar zou zijn, had hij gelijk.
“Het is heel spijtig om te moeten constateren dat er niet naar mij is geluisterd. En wat ik nog vervelender vind is dat met deze gang van zaken duidelijk is geworden dat twee coalitiepartners kennelijk geen vertrouwen hadden in mij en het college”, verzucht Honders.
Naar zijn mening is het een blamage voor de indieners die met een ondoordachte motie hebben geprobeerd het college te dwingen tot handelen in strijd met de eigen verordeningen.
“Voordeel is dat het nu duidelijk is dat dit niet zomaar kan”.
In december vroeg de stichting Scouting Suanablake aan de gemeenteraad om geld. Die liet weten dat een subsidieverzoek moest worden ingediend. “Ik heb daar verder niets over gehoord totdat tijdens mijn laatste raadsvergadering die motie op tafel kwam”, legt Honders uit.
Hij heeft toen tegen de raad gezegd dat het college snel zou kunnen handelen en vrijwel zeker positief zou reageren op zo’n subsidieverzoek.
“Daar gingen de indieners van de motie niet op in. Zij schrapten het woord subsidie en vroegen mij vervolgens het onmogelijke. Het is wrang dat nu toch de door mij voorgestelde, formeel juiste oplossing, is uitgevoerd.”
Honders vindt dat hij niet anders kon dan opstappen. “Een wethouder wordt geacht de wet te handhaven. De motie droeg mij op dat juist niet te doen. Het gevolg is dat de PvdA zich gedwongen zag uit de coalitie te stappen”.