15 maart 2015

B&W Cromstrijen volhardt in verzwijgen van informatie inzake Torensteepolderplannen

Op donderdag 5 maart jl. gaf burgemeester Jan Luteijn aan het begin van de vergadering van de commissie Algemene en Bestuurlijke zaken een verklaring uit n.a.v. de commotie die was ontstaan rond de illegale graafwerkzaamheden in de Torensteepolder.  Hij bood zijn excuses aan voor de gebrekkige communicatie naar de gemeenteraad.

Enkele uren daarvoor waren de antwoorden van het college op de door de fractie van de PvdA op 2 maart ingediende 26 vragen vrijgegeven. Deze werden verder tijdens deze vergadering niet behandeld.

De vragen en antwoorden kunt u  hier nalezen.

Na het lezen van de antwoorden kwam de fractie van de PvdA tot de conclusie dat een aantal  antwoorden zeker aanleiding geven voor een tweede ronde. Hierover wordt u binnenkort zeker geïnformeerd.

Eén van de opmerkelijkst antwoorden willen wij u niet langer onthouden.


“Tijdens de raadsvergadering van 13 januari 2015 reageert de burgemeester verbolgen op een brief d.d. 6 januari 2015 van Gedeputeerde Staten aan de gemeenteraad.

Na telefonisch overleg met de CvdK en de Gedeputeerde stelt hij  dat de betreffende brief als niet geschreven moet worden beschouwd en dat een zware delegatie binnen drie weken in overleg zal treden met de provincie.

Vraag: 25. Wanneer heeft dit overleg plaatsgevonden en wat was hiervan het resultaat ?
Antwoord: De heren Luteijn, Boelhouwers en Boluijt hebben dit overleg op 5 februari 2015 gehad. Er is een vervolgafspraak gepland voor eind april.”


Een nietszeggend en ontwijkend antwoord. Wij vroegen niet naar de deelnemers en ook niet naar een eventuele vervolgafspraak.
Wij vroegen naar de datum en het resultaat.

Laat nou (niet geheel) toevallig op vrijdag 13 maart ons oog vallen op een brief van Gedeputeerde Veldhuijzen aan de Statenleden.

“GS hebben naar aanleiding van dit raadvoorstel de raad op 6 januari 2015 gevraagd om het bestemmingsplan niet vast te stellen zonder rekening te houden met de uitkomsten van de actualisering van de regionale woonvisie medio 2015. Naar aanleiding hiervan is tijdens bestuurlijk overleg op 5 februari 2015 met de gemeente afgesproken dat GS betrokken worden bij de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan. Gelet op de uitspraken van de RvS is daarbij vooral de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking en de relatie met de (geactualiseerde) regionale woonvisie nog een aandachtspunt voor de provincie.” 

De burgemeester refereerde in zijn toespraak aan het feit dat de beantwoording van de 26 vragen 4 mandagen aan ambtelijke inzet had gekost; een zeer ongebruikelijke uitspraak die klonk als een verwijt aan het adres van de PvdA fractie.

Het ware beter en transparanter geweest als het College pro-actief  de raad had geïnformeerd !