19 november 2014

Bijdrage PvdA raadsvergadering Oud-Beijerland 18.11.2014

In de raadsvergadering van dinsdag 18 november 2014 is het agendapunt bedrijventerreinen strategie uitvoerig aan de orde geweest. Hierondervolgt in het kort een samenvatting de bijdrage van de fractie van de PvdA in Oud-Beijerland.

De constatering van onze fractie dat het regionale bedrijventerrein als een molensteen om onze nek hangt is ons inziens  niet overdreven. De Bedrijventerreinen strategie, welke nu wordt voorgeschoteld wordt ingezet op 5 speerpunten, namelijk: de natte bedrijvigheid, bedrijven met een hogere milieu categorie, bedrijvigheid in het buiten gebied, programmering  van bedrijventerreinen economische en HW profilering.

Inhoudelijk kijkend  naar de genoemde speerpunten dan is de fractie  bevreesd dat de argumenten weliswaar legitiem en gegrond zijn, doch niet de oplossing zijn voor deze molensteen. Daarnaast zijn deze speerpunten niet exceptioneel muv misschien de natte bedrijvigheid.  De PvdA denkt dat de oorzaak voor het tot nog toe niet succesvolle exploitatie van het bedrijventerrein dieper ligt dan wij vermoeden.

We zien een lijst van alle lokale al gestarte initiatieven.

Als we die optellen komen we op een aanbod van 73 ha nieuw bedrijventerrein. Dat er ook vraag is naar 73 ha nieuw bedrijventerrein, is een slag in de lucht. Het Rapport van Buck Consultants (blz  2) stelt dat de vraag in de hele Hoeksche Waard 31 ha tot 2030 is. Dat betekent dus gemiddeld 2 ha per jaar tot 2030 in de Hoeksche Waard en wat is dan de vraag in Oud-Beijerland.

De conclusie van de bedrijventerreinen strategie baart ons grote zorgen: we lezen dat de kwantitatieve analyse tot 2030 , blz 29 ; max 121 ha bedraagt volgens de regio Hoeksche Waard. De provincie gaat uit van 30 ha.

Van de 121 ha is 40 ha autonome vraag. De overige 81 ha is afkomstig van buiten de HW, incidentele vestigers, waarbij er sprake is onderlinge concurrentie tussen de regio’s. Wat schokkend is te lezen dat op basis van deze gegevens het niet opportuun is om in de programmering uit te gaan van een boven regionale  opvangfunctie.

Het rapport van Buck Consultants stelt verder (bladz 14 ) dat de grondprijzen in de diverse gebieden om ons heen  substantieel lager zijn dan die in de Hoeksche Waard.

Hoe kunnen we dit beinvloeden?

Het huidig aanbod is 177 ha aanbod gestuurde planning en ontwikkeling.

Vragen aan het college zijn : welke initiatieven zullen worden ontwikkeld om een omslag in denken te realiseren nl vanuit de werkelijke kwantitatieve  en kwalitatieve vraag  en erkent het college dat huidig aanbod van 177 Ha  ver boven de te verwachten vraag is als gevolg van de verdeling oftewel het afspraken kader?

Helaas kon het college geen concreet antwoord geven op deze vragen

De rekenkamercommissie HW heeft in haar verslag van 23 juni 2011 7 aanbevelingen gedaan.

Wat is met deze 7 aanbevelingen van de rekenkamercommissie gedaan vroeg de fractie aan het college? 

Antwoord college: het rekenkamerrapport is ons niet bekend.

In de bedrijventerreinstrategie is ons inziens geen of onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er op het bestaande terreinen  steeds meer leeg staat. Dit voorstel is ook een product van 5 losse gemeentes. Wij organiseren dus ons eigen concurrentie.

Het positieve in dit voorstel is dat van aanbod gerichte werkwijze wordt overgegaan  naar vraaggerichte werkwijze.

De  situatie is anders  dan 10 jaar geleden en dus insteken op de behoefte van de ondernemers. De uitbreiding in buitengebied en hogere milieu categorie zijn wat ons betreft  toegestaan. Wel mag dit in onze ogen alleen als er voldoende werkgelegenheid tegenover staat. De PvdA  roept op tot meer realistische planning op basis van de toekomstige vraag. Waarbij dan ook rekening wordt gehouden met huidige leegstand. Daarbij moet ook inzichtelijk gemaakt worden wat de financiële consequenties zijn voor de gemeentes. Want dat is wat ons nu sterk bezighoud.

Enkele feiten zijn:

1. De vijf gemeentes staan garant voor 17 miljoen tov  een risico van 20 miljoen.

  1. We praten nu over een bedrijventerrein waar er op dit moment geen behoefte is.

3.Op de lokale bedrijventerreinen is er nog volop plaats totaal 73 ha terwijl er behoefte is aan 40 ha.

  1. Het bedrijventerrein heeft geen unieke USP, waardoor minder aantrekkelijk terwijl de ontwikkeling van het bedrijventerrein van invloed is op ons welzijn in de HW.

De volgende motie is door de fractie van de PvdA ingediend.

Raadsvergadering: 18 november 2014

Onderwerp:   Huisvesting van de Voedselbank Hoeksche Waard

De raad van de gemeente Oud-Beijerland in vergadering bijeen op 18 november 2014;

overwegende dat;

– De Stichting Voedselbank Hoeksche Waard op korte termijn zonder huisvesting komt te zitten;

is van mening dat;

– De Voedselbank – hoewel die niet nodig zou moeten zijn – nog steeds een

onmisbare faciliteit is om armoede draaglijker te maken;

draagt het college op:

– Actief mee te denken met een initiatief van de voedselbank bij het zoeken naar alternatieven en eventuele oplossingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

I.K. Mahadew ( MSc)

Deze motie is helaas muv de PVDA door alle partijen afgewezen, vanwege het feit dat de partijen vonden dat de wethouder voldoende toezeggingen had gedaan. De fractie van de PvdA vindt dat deze toezeggingen niet ver genoeg gaan.