Door René Krabbe op 28 april 2016

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. We weten nu ook wat het ongeveer gaat kosten!

Zoals bekend onderzoekt de provincie op dit moment de twee toekomstige toekomstige bestuursmodellen voor de Hoeksche Waard. Versterkte samenwerking tussen de vijf gemeenten of een gemeentelijke herindeling tot één gemeente Hoeksche Waard.

Een niet onbelangrijk element, het onderzoek naar de financiële consequenties van beide modellen, is inmiddels afgerond en gepresenteerd in een rapport met de titel ‘Financiële scan Hoeksche Waard

Het 95 pagina’s tellende onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

In de begeleidende brief aan de colleges en gemeenteraden neemt gedeputeerde Rogier van de Sande alvast een voorschot op de in het rapport genoemde conclusies.

Hij schrijft ‘dat de kosten van de versterkte samenwerking op dit moment alleen kwalitatief beschreven kunnen worden omdat de uitwerking onvoldoende concreet is om de financiële gevolgen te kwantificeren’.
Het door de voorstanders van een versterkte samenwerking ingediende voorstel wordt daarvoor te summier en onduidelijk geacht.

Een aantal bevindingen:

Een eventuele fusie van de gemeenten zal leiden tot een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van ca. €1,3 miljoen. Tegelijkertijd bespaart een nieuwe gemeente echter ca. €1,3 miljoen op bestuurslasten. Dat zijn de kosten voor onder meer bestuurders, raadsleden, griffiers en secretarissen.

Bij iedere gemeentelijke herindeling worden door het rijk zogenaamde frictiekosten vergoed. Dat zijn de kosten die eenmalig worden gemaakt bij een fusie, zoals o.a. reorganisatiekosten. De vergoeding van het rijk hiervoor zal voor een eventuele fusie van de gemeenten in de Hoeksche Waard totaal €21,5 miljoen gaan bedragen. Een eventueel overschot mag de nieuwe gemeente vrij besteden. Voor het versterken van de samenwerking heeft het rijk geen regeling om frictiekosten te vergoeden.

De uitkering van de zogenaamde BUIG gelden voor het betalen van bijstandsuitkeringen is aan grotere gemeenten hoger dan aan kleinere gemeenten. Door een eventuele fusie zal in de Hoeksche Waard een nieuwe gemeente ontstaan met circa 85.000 inwoners. Een gemeente van deze omvang zal uit de uitkering van de BUIG gelden structureel €2 miljoen per jaar meer gaan ontvangen dan de huidige 5 gemeenten gezamenlijk. Een eventueel overschot mag de nieuwe gemeente vrij besteden.

Op 5 juli a.s. zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Zowel de uitwerking van de versterkte samenwerking als de uitkomsten van de financiële scan zullen hierin worden meegenomen.

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe