Nieuws

Wapen StrijenHieronder staan in chronologische volgorde de belangrijkste nieuwsberichten van de PvdA in Strijen.
Voor een overzicht van alle nieuwsberichten van de Partij van de Arbeid Hoeksche Waard klikt u hier.

…………………………………………………………………………………………..
08.02.2014    De Zeepkist, lijsttrekkersdebat RTV HW STRIJEN 
02.02.2014    PvdA in Strijen presenteert lokale aandachtspunten
30.01.2014    PvdA presenteert plan voor betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren

…………………………………………………………………………………………..
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (klik op onderstaande links)
Kieslijst Strijen
Kandidaat raadsleden stellen zich aan u voor
Verkiezingsprogramma PvdA Hoeksche Waard
Lokale speerpunten in Strijen GR 2014
Verkiezingsposter Strijen

…………………………………………………………………………………………..

Kandidatenlijst PvdA Strijen voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend

Qphoto Paulien 3De ledenvergadering van de PvdA heeft gisteravond unaniem Paulien Tanja uit Strijen als lijsttrekker van de PvdA Strijen benoemd. Paulien Tanja woont ruim 7 jaar met haar vier kinderen in Strijen . Ze heeft ruime ervaring in de gemeentelijke politiek en zit sinds drie jaar als enige vrouw, in de raad van Strijen.

Paulien is al vanaf jonge leeftijd actief bij de PvdA geweest. Ze heeft diverse bestuursfuncties bekleed en heeft in commissies gezeten in verschillende gemeenten. Sinds drie jaar is ze raadslid in Strijen.Haar motivatie om actief te zijn in de gemeenteraad is dat ze het belangrijk vindt om mee te praten en beslissen over de omgeving waarin we wonen.Ze gaat daarbij uit van de socialistische grondbeginselen en wil vooral opkomen voor de mensen die het moeilijk hebben. Paulien heeft haar positie in de raad van Strijen inmiddels verdiend. Ze is positief kritisch en scherp in het debat en wil samen met andere partijen in de gemeenteraad het beste voor de inwoners van Strijen bereiken .

Het bestuur van de Partij van de Arbeid trots op het lijsttrekkerschap van Paulien Tanja en verwacht veel van haar inbreng in de Strijense gemeenteraad.In het dagelijkse leven is Paulien Tanja werkzaam als hoofd van het Bedrijfsbureau van het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Hieronder vallen het projectenbureau van Roteb, de administratie, Beheer en Logistiek en team Facilitair.

De overige kandidaten op de PvdA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Strijen zijn op plaats 2 Jacob Lagendijk , op plaats 3 Leo van Capel , op plaats 4 John Huigen en Hans van der Kellen op plaats 5. De overige plaatsen op de lijst worden ingevuld door Froukje Brongers , Ria van Heugten , Adri van Bruggen en Marcel Konijnenburg.

 

 

Enquête afsluiting Boompjesstraat

De PvdA heeft tijdens de herfstmarkt in Strijen een enquête gehouden over de mogelijke afsluiting van de Boompjesstraat. Op de vraag of de Boompjesstraat:

  • moet blijven zoals het is;
  • eenrichtingsverkeer moet worden;
  • of moet worden afgesloten;

antwoordt 48% dat de weg eenrichtingsverkeer moet worden.  Volgens 29% moet de weg geheel worden afgesloten. Slechts 23% vindt de huidige situatie goed.

De bewoners vinden duidelijk, dat het centrum beter moet worden benut. Een betere winkelstraat,  verkeersluwe terrassen op een plein waarop ook de markt kan worden gehouden zijn verbeteringen, die vaak worden genoemd. Waarbij het kunnen parkeren niet moet worden vergeten.

 

Algemene beschouwingen 2013 n.a.v. kadernota 2014
Uitgesproken door Jacob Lagendijk, juni 2013

28-12-09 StrijenJacob Lagendijk PVDA©Rein Geleijnse FotografieDe insteek van de kadernota is er een van bezuinigen. Gezien het huidige tijdsbestek is dat niet raar. De PvdA hanteert als kader dat onze burgers, zeker de burgers die het al zwaar hebben, zoveel als mogelijk ontzien moeten worden. Lastenverzwaring zien wij als uiterste middel. Een voordeel van de gemeente Strijen is dat we er in financieel opzicht, zeker in vergelijking met andere HW gemeenten, niet zo slecht voor staan.

Feit is wel dat we in de huidige kadernota geen rekening hebben gehouden met de gevolgen van de verschillende transities, met de effecten van het Zorgakkoord en het Sociaal Akkoord.

De mei circulaire bracht hierin ook geen duidelijkheid. De PvdA is toch bang voor de gevolgen van de transities voor onze financiën.

Als voorbeeld kunnen we het participatiebudget nemen. Met het beschikbare budget voor de HW is er geen budget voor de groep mensen, met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat nou wat we willen? Moet deze groep mensen thuis zitten? De PvdA vindt van niet. We hopen dat we voor dit standpunt te zijner tijd een meerderheid kunnen krijgen. Het betekent wel dat er vanuit de algemene middelen een hoger budget naar de RSD zal moeten gaan. De PvdA wil voorstellen om later in het jaar over dergelijke zaken binnen het sociaal domein met elkaar van gedachten te wisselen.

De PvdA is blij met de aanpassingen van het college t.o.v. het oorspronkelijke voorstel. We herkennen onze initiatieven hierin. We hebben nog een vraag over de bezuiniging op de bibliotheek. Is de nieuwe huur van ca. 12.000, euro,  inclusief BTW? Indien dit het geval is dan klopt de redenatie in het antwoord van het college, indien dit niet het geval is dan gaat de redenatie ons inziens enigszins mank. Graag een toelichting hierop. De PvdA wil graag dat de bezuiniging niet ten koste van het activiteitenpakket en serviceniveau van de bibliotheek gaat.

Een ander punt wat voor de PvdA redelijk zwaar telt is dat de bezuiniging op To Be, tot een verschraling van de cultuur educatie, leidt. Dat  vinden wij onwenselijk.

De PvdA is blij dat tijdens de opiniërende raadsvergadering over de kadernota bleek dat we raadsbreed van mening waren dat de bezuiniging op zwerfvuil opruimen door de WHW mensen een slechte is.

Verder vinden wij, zoals het in de kadernota al is verantwoord, het onverantwoord om verder te bezuinigen op schoolmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk en de brede school activiteiten.

In zijn algemeenheid is de PvdA van mening dat we de gevolgen en eventuele negatieve effecten van deze bezuinigingsvoorstellen goed moeten monitoren. Indien dit optreedt moeten we ook niet schromen om te heroverwegen.

“Zie af van verzet tegen komst Lidl”

op 27 juni 2013

Strijen AD 27 juni 2013 Folkert van der Krol

Enkele Strijense gemeenteraadsleden hebben een beroep gedaan op dorpsbewoners die bezwaar maken tegen de komst van discounter Lidl. Zij vragen hen niet naar de Raad van State te stappen om de komst van de supermarkt op het terrein van de voormalige basisschool De Striene aan te vechten. “Het is onacceptabel dat sommigen de tweede supermarkt in Strijen uit eigen belang willen tegenhouden,” aldus PvdA-raadslid Jacob Lagendijk. “Inwoners en overige winkeliers smachten naar de discounter. Het is essentieel voor de leefbaarheid van Strijen”

De Boodschap leek gericht aan met name diercteur Bram de Jong van Albert Heijn, de andere Strijense supermarkt. Die heeft een advocaat ingeschakeld. Door naar de Raad van State te stappen kan het plan een jaar vertraging oplopen. De raad stemde unaniem in met het plan.

Teun de Heus 57 jaar lid

op 19 juni 2013

2013-06-17 20.22.57

Teun de heus heeft afgelopen ledenvergadering van de PvdA HW een onderscheiding gekregen. Dit omdat hij al meer dan 50 jaar lid is van de PvdA.

De beloofde jongerenappartementen in Strijen dreigen niet door te gaan

op 31 mei 2013

De beloofde jongerenappartementen in Strijen dreigen niet door te gaan. Al vier jaar belooft HWwonen dat ze 14 jongerenappartementen in Strijen gaan bouwen. HWwonen deelde tijdens de commissie W&W mee dat de raad van commissarissen het plan van de jongerenappartementen gesitueerd bij het dorpshuis waarschijnlijk niet zou goedkeuren. Als dit inderdaad niet gebeurt komt HWwonen en de gemeente Strijen voor de tweede keer hun afspraken met de raad niet na. Voor de PvdA is dit onacceptabel.

Auteur J Lagendijk