Standpunten

Binnenmaaswat wil de PvdA in deze mooie gemeente?
De fractie van de PvdA heeft voor zichzelf een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd waaraan zij haar beslissingen toetst en waarop zij haar beleid ent. De fractie zet zich in voor een sterk en sociaal gemeentelijk beleid, waarbij respect voor elkaar voorop staan.

 1. De PvdA in Binnenmaas maakt zich sterk voor een goede inrichting van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard en een duurzaam milieubeheer.
 2. De PvdA wil huizen bouwen voor de eigen behoefte, volgens het principe van het migratiesaldo nul.
 3. De PvdA staat garant voor de bouw van betaalbare huizen (huur en koop) voor jongeren en ouderen.
 4. De PvdA wil werkgelegenheid creëren voor jongeren en die daardoor in het gebied houden om de vergrijzing in Binnenmaas tegen te gaan.
 5. De PvdA houdt een goed zorgbeleid voor ouderen en gehandicapten in stand.
 6. De PvdA ondersteunt het verenigingsleven (en zijn vrijwilligers) en de recreatie en cultuur in de kernen.
 7. De PvdA zal belangrijke beslissingen samen met de bevolking voorbereiden via voorlichting en discussie, en zonodig met een schriftelijke raadpleging.
 8. De PvdA beijvert zich voor voldoende clubhuizen en activiteiten voor jongeren.
 9. De PvdA komt op voor medeburgers die het moeilijk hebben, ook met een ruimhartig bijstandsbeleid en begeleiding naar werk waar mogelijk.
 10. De PvdA staat voor veiligheid en leefbaarheid van de kernen in Binnenmaas.
 11. De PvdA bevordert goed openbaar onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis en met voldoende opvangmogelijkheden voor kinderen van werkende ouders.
 12. De PvdA draagt er zorg voor dat de gemeente er is voor de burgers en niet andersom. Er moeten daarom hulploketten zijn in alle kernen.

De zes speerpunten voor de periode 2010-2014:

Betrokken en verantwoordelijke inwoners
De Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente moet bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen, maar vindt ook dat de gemeente dit niet alleen kan. Betrokken inwoners maken de dorpen. Wij verwachten dat iedere inwoner van Binnenmaas meehelpt om de gemeente sterker en socialer te maken. Dat betekent concreet dat wij willen dat de overheid strenger en meer consequent optreedt tegen ongewenst gedrag, dat de gemeente hulp biedt aan wie dat echt nodig heeft.

Sociale uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en geeft gemeenten veel vrijheid om dat mogelijk te maken. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat iedereen in Binnenmaas zichzelf zo goed mogelijk kan redden en zoveel mogelijk de regie moet houden over zijn eigen leven Dat betekent dat mensen die het op eigen kracht niet redden, dienen te worden geholpen door de gemeente. Voor de Partij van de Arbeid is bezuinigen op de WMO absoluut onbespreekbaar.

Een (openbare) basisschool in elke kern is noodzakelijk
Scholen voor basisonderwijs vervullen in de dorpen ook een belangrijke sociale functie. In elk dorp moet in ieder geval één (openbare) basisschool blijven. De openbare school aan de Blaaksedijk moet blijven omdat die de belangrijkste sociale ontmoetingsplaats is in de buurtschap. Ook voor Maasdam en Puttershoek geldt dat de PvdA pleit voor het behoud van de zelfstandige scholen. Als hier een school moet worden vervangen, dan moet worden onderzocht hoe een combinatie van functies kan worden gemaakt op één plek.

Sporthal in Mijnsheerenland is onontbeerlijk
De fractie heeft steeds het standpunt ingenomen dat voor Mijnsheerenland en Westmaas een gelijkwaardige sportaccommodatie moet worden gerealiseerd ter vervanging van sporthal De Groene Olifant. De Groene Olifant is inmiddels afgebroken en er is een tijdelijke sportzaal geplaatst. Deze blijft in stand tot de nieuwe multifunctionele accommodatie in het hart van Mijnsheerenland is gerealiseerd. Daarin zullen ook de beide basisscholen in Mijnsheerenland, De Boomgaard en De Molenwiek, onderdak vinden.

Culturele voorzieningen voor jongeren richten op Westmaas
Westmaas en Mijnsheerenland zijn te klein om in beide dorpen een culturele voorziening voor jongeren in stand te houden. De functie van de Vijf Schelpen, jongerensociëteit Question en de bibliotheek dient te worden versterkt, op een manier die uitstraalt naar Westmaas.

Wat Puttershoek en Maasdam missen is een centrum waar de jeugd tussen 12 en 18 gebruik van kan maken. Nu ‘zwerven’ zij op straat, worden teveel vernielingen aangericht en is er geen mogelijkheid voor vertier overdag en de avonden.

De vele mogelijkheden van de suikerfabriek in Puttershoek
Het terrein van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek biedt naar de mening van de PvdA veel mogelijkheden. Binnendijks, in het gebied dat wordt omsloten door de Gerrit de Vos laan, de Nassaulaan, De Rustenburgstraat en het Weverseinde, is ruimte voor woningbouw. Dit is de plek waar het dorp, om het zo maar eens te zeggen, kan worden afgehecht. Buitendijks ligt een industrieterrein voor natte bedrijvigheid (en dat moet het van de provincie blijven, zoals blijkt uit het Actieprogramma Ruimte voor Economie) waar kleinschalige bedrijvigheid mogelijk, het liefst in een lagere milieucategorie dan nu mogelijk is. Op de grond bergingsvelden en de waterzuivering achter de Rustenburgstraat is een combinatie mogelijk van wonen, recreëren, groen en werken.